มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -24 ก.ค. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.ทุกสาขา)


ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.ธัญบุรี

“มทร.ธัญบุรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/31925/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.ทุกสาขา)
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 24 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการของภาควิชา
2. ประสานงานส่วนต่าง ๆ ในเรื่องแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ และการชำรุดในส่วนของอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของภาควิชา
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการระดับภาควิชา
4. งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา และระดับคณะฯ
5. ดำเนินงานการจัดทำโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาฯ จัดพิมพ์โครงการที่ภาควิชาได้รับ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดำเนินกิจกรรมโครงการและ จัดทำสรุปรูปเล่มรายงาน
6. ปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมสื่อทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน และห้องประชุม
7. ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษา วัสดุ สื่อทัศนูปกรณ์ และอาคารสถานที่
8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
1.มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ 2.การคิดวิเคราะห์ 3.ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ 4.ประสบการณ์ 5.การสื่อสารโดยการพูด
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามรถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

สมัครงาน มทร.ธัญบุรี งานราชการ มทร.ธัญบุรี รับสมัคร สอบ มทร.ธัญบุรี2558 สอบ มทร.ธัญบุรี 58 มทร.ธัญบุรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.ธัญบุรี
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments