งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -24 ก.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.ตรีทุกสาขา)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.ธัญบุรี

“มทร.ธัญบุรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/31923/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรีทุกสาขา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 24 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. วางระบบและติดตามการเก็บข้อมูลเอกสารจากประธานหลักสูตร ภาควิชา และ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ
2. ประสานงานกับสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทำระบบข้อมูล ในงานประกันคุณภาพทุก
ระบบและจัดเก็บข้อมูลในการประกันคุณภาพลงในฐานข้อมูล Cheqa online
3. รับผิดชอบในการรับ-ลงทะเบียนหนังสือ และคัดแยกเอกสารส่งฝ่ายต่างๆ
4. การร่างหนังสือโต้ตอบและจัดส่งหนังสือ จัดทำคำสั่ง ประกาศ หนังสือเวียน เรื่องต่างๆ
5 จัดทำหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบในวาระการประชุม และรายงานการประชุมในส่วนของ
คณะฯ
6. รับผิดชอบในการเป็นผู้จัดทำระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
7. ประชาสัมพันธ์ ติดประกาศ จัดเก็บรวบรวมข่าวของคณะฯ เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรคณะฯ
8. แจ้งข้อมูลข่าวสาร เอกสาร โทรสาร เผยแพร่ข่าวสารแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
9. ดำเนินการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
10. ติดต่อ ประสานงาน กับ กองยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
11. ช่วยเหลือสาขาวิชา/ภาควิชา ในการติดต่อ ประสานงานด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติ
12. จัดทำเอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากร และนักศึกษา ของคณะ
คุณลักษ13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
1. มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ 2. การคิดวิเคราะห์ 3. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 4. ประสบการณ์ 5. การสื่อสารโดยการพูด
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามรถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

สมัครงาน มทร.ธัญบุรี งานราชการ มทร.ธัญบุรี รับสมัคร สอบ มทร.ธัญบุรี2558 สอบ มทร.ธัญบุรี 58 มทร.ธัญบุรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.ธัญบุรี
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments