สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -20 ก.ค. 2558  เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่การเงิน


ฝากประชาสัมพันธ์

สวรส

“สวรส”

ลิงค์: https://iqepi.com/31889/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่การเงิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

สวรส. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) แต่ไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์

สัญชาติไทย

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราการพลเรือน

ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ สวรส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หากไม่มีคุณวุฒิทางบัญชีหรือการเงินโดยตรง ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านการเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๓ ปี โดยต้องแสดงเอกสารหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือสำเนาสัญญาจ้างเสนอต่อ สวรส.

มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ รับ-จ่ายเงิน

รวบรวม จัดทำ ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐานและใบสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

จัดทำ ดูแลงานภาษีต่างๆ ของ สวรส. รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ใบสมัคร พร้อม CV และหลักฐานทางการศึกษา

หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส

ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

สวรส. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน จำนวน
๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) แต่ไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์

สัญชาติไทย

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราการพลเรือน

ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้ามีประสบการณ์ด้านการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน และแผนปฏิบัติการของ สวรส.

รวบรวม และศึกษาวิเคราะห์คำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี

ช่วยจัดทำรายละเอียด และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามขั้นตอนและกระบวนการของปฏิทินงบประมาณ

ศึกษา วิเคราะห์ และจัดสรรงบประมาณที่ได้รับประจำปี รวมทั้งเงินทุนของ สวรส. และเงินจากแหล่งทุนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

ติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ

รวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงาน สรุปผลการติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร สวรส. เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ใบสมัคร พร้อม CV และหลักฐานทางการศึกษา

หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส

ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สมัครงาน สวรส งานราชการ สวรส รับสมัคร สอบ สวรส2558 สอบ สวรส 58 สวรส เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :mail  email  


** ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
๘๘/๓๙ ถ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๔๕ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๐๑ หรือ E-mail : hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สวรส
ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments