งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สวรสสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

“สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/31888/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

พนักงานวิเทศสัมพันธ์
ความรับผิดชอบหลัก:

รับผิดชอบในการช่วย งานหัวหน้าส่วนวิเทศสัมพันธ์จัดหารวบรวมประมวลผลข้อมูลทางวิชาการ ด้านมาตรวิทยา ติดต่อประสานงาน โต้ตอบจดหมาย จดบันทึกรายงานการประชุม ระหว่าง มว. และองค์กรต่างประเทศ

หน้าที่:

ช่วยติดต่อประสานงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ หรือหน่วยงานมาตรวิทยาต่างประเทศ
ช่วยรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านมาตรวิทยา พร้อมสรุปและนำเสนอผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ช่วยโต้ตอบจดหมายกับหน่วยงานอื่นๆ หรือหน่วยงานมาตรวิทยา ที่สถาบันได้ขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศ
ช่วยร่างคำกล่าว หรือสุนทรพจน์ ให้ผู้อำนวยการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมงานของสถาบัน
ช่วยบันทึกรายงานการประชุมที่ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือต่างประเทศ
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีขึ้นไปทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หากใช้ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมันได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อายุ 23 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ในงานเลขานุการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
มีการประสานงานที่ดี แก้ไขปัญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบได้ดี

วิศวกร ส่วนงานอาคารและสถานที่
ความรับผิดชอบหลัก:

มีขอบข่ายภาระกิจ อำนาจหน้าที่ครอบคลุม ด้านการจัดการ บำรุงรักษา และซ่อมแซม ทุกประเภท เพื่อรักษาทรัพย์สินของสถาบัน เช่น อาคาร สถานที่ การตกแต่ง ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบการทำความเย็น ระบบอัคคีภัย ระบบป้องกันความปลอดภัย ระบบลิฟท์ รวมทั้งจัดทำแผนควบคุมค่าใช้จ่าย เช่นค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าแอร์ ระบบไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

หน้าที่:

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วางแผนงาน ของระบบการซ่อมบำรุง ประจำวัน เดือน ปี และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ตรวจสอบและติดตามการบันทึกอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ของการป้องกันในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ทุกวันและลงนามกำกับ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
รับผิดชอบการวางแผน การอนุรักษ์พลังงานและเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคาร
ตรวจตราและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ตรวจสอบแบบการก่อสร้าง พร้อมทั้งตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์หน้างาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตรวจสอบและรายงานผลความก้าวหน้าของงานที่ได้ปฏิบัติ
ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทผู้รับสัญญาการก่อสร้างอาคาร สถานที่
ปฏิบัติงาน ตามคู่มือ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ของสถาบัน รวมทั้งเสนอแนะ
ตรวจสอบแบบการก่อสร้าง การซ่อมบำรุง รักษา การตกแต่ง เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงในกรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสมที่มีการส่งมอบแล้วเสร็จให้ถูกต้อง ตามสัญญา
กำกับ ดูแลและบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ

ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า / เครื่องกล
อายุ 30 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ในงาน การก่อสร้างอาคาร และการบำรุงรักษา อาคาร สถานที่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี สามารถจัดระบบงาน แก้ไขปัญหา และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบได้ดี

พนักงานบัญชีการเงิน

ลักษณะงาน

จัดทำระบบบัญชีของสถาบัน ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีอันเป็นที่ยอมรับ และเก็บรักษาหลักฐานของการบันทึกระบบบัญชี เพื่อการตรวจสอบ
จัดทำงบดุล งบรายได้ ค่าใช้จ่าย ของสถาบัน ตามแบบที่กำหนดทุกรอบระยะเวลาบัญชี และจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี และรายงานประจำปี
รับผิดชอบดำเนินการฝาก และถอนเงิน ตามที่ได้รับอนุมัติ
ดูแลการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระบบ ระเบียบที่กำหนดไว้
จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่งเกี่ยวกับการเบิกจ่าย หรือการใช้เงินของสถาบัน
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 2 ปี ขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office และโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบัญชีได้ดี
สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับตำแหน่ง

สมัครงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ งานราชการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ2558 สอบ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 58 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ :mail  email  

ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877 
E-mail pathompong@nimt.or.th , tosporn@nimt.or.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments