กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -7 ก.ค. 2558  พนักงานแปลภาษา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

“กระทรวงศึกษาธิการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/31857/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานแปลภาษา,
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 7 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -14 ก.ค. 2558  นักกายภาพบำบัด http://งานราชการเปิดสอบวันนี้.com/?p=31856
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ศึกษารายละเอียดและเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากต่างประเทศในเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน
๒. ดำเนินการแปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ
๓. ดำเนินการจัดทำเอกสารเป็นภาษาอังกฤษของหน่วยงาน
๔. ทำหน้าที่เป็นล่าม/ผู้จดบันทึกการเจรจาในกรณีมีวิทยากรชาวต่างชาติ หรืออาคันตุกะมาเยือนหน่วยงาน
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ่าน ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี ๒. ความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และความมั่นคงของชาติ ๔. ความรู้ทั่วไปในการศึกษาวิเคราะห์ และการจัดทำข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
๑. ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในส่วนของ Microsoft Office ๒. ความสามารถและทักษะในการใช้ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ๓. ความสามารถและทักษะในการแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย และภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
๑. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ๒. ความประพฤติและอุปนิสัย ๓. การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ ๔. ทัศนคติ แรงจูงใจ ๕. ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ ๖. ความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ ๗. การเจรจาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนการทดสอบและประเมินสรรถนะ รวมทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางการศึกษา หรือ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. งานดูแล และพัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน
๒. งานดูแล และพัฒนาเว็ปไซต์ของสำนักงาน
๓. งานบันทึกข้อมูล พิมพ์หนังสือราชการ จัดทำเอกสารรูปเล่ม และแจกจ่ายเอกสาร
๔. งานนัดหมายบุคคลทั้งภายในและภายนอกด้วยเทคโนโลยี SMS
๕. งานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และบุคลากรต่างๆ งานต้อนรับ งานรับรองและงานพิธีต่างๆ
๖. งานจัดห้องประชุมและจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และระเบียบรายงานต่างๆ
๗. งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงาน
๘. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๒. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และความมั่นคงของชาติ ๓. ความรู้ทั่วไปในการศึกษาวิเคราะห์ และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ๔. ความรู้และทักษะการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
๑. ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในส่วนของ Microsoft Office ๒. ความสามารถและทักษะในการใช้ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
๑. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ๒. ทัศนคติ แรงจูงใจ ความประพฤติ และอุปนิสัย ๓. การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ ๔. ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ ๕. ความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนการทดสอบและประเมินสรรถนะ รวมทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

สมัครงาน กระทรวงศึกษาธิการ งานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร สอบ กระทรวงศึกษาธิการ 2558 สอบ กระทรวงศึกษาธิการ 58 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 ก.ค. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments