งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 มิ.ย. -20 ก.ค. 2558  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ลิงค์: https://iqepi.com/31773/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มิ.ย. – 20 ก.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ให้ความเห็นทางด้านวิชาการ ประเมินผลข้อมูลและการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การบริหารงาน วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ และติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ และประสานเครือข่าย สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สามารถประยุกต์ความรู้เชิงบูรณาการ แบบสหสาขาวิชาในการให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการต่อรายงานการศึกษา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้
(2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเสนอความเห็นทางด้านวิชาการเฉพาะด้าน เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน และอื่นๆ ประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
(3) ร่วมพัฒนา เสนอความคิดริเริ่ม และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และ มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ กลั่นกรองเชิงวิจัยในนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อปรับปรุงนโยบายและแผนการบริหารงาน รวมทั้ง ร่วมวางแผน สนับสนุน หรือร่วมดำเนินการส่งแผนเพื่อการพัฒนา รวมทั้งการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนดังกล่าว รวมทั้งวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อซักถาม ข้อร้องเรียน ข้อหารือต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) จัดทำข้อมูลและร่วมให้คำปรึกษา คำแนะนำ ชี้แจงและตอบปัญหา เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน งานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบ การประเมินผลโครงการแก่ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น สำรวจทัศนคติหรือความพึงพอใจ จัดทำสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณากำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม
(3) รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา ติดตามข่าวสาร ผลงานวิชาการ และการถอดบทเรียนจากโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) ร่วมเป็นวิทยากร ฝึกอบรม เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ ในการจัดทำข้อเสนอโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความสามารถในเชิงการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
-พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
-นโยบาย แผน และแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับโลก
-การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน
-การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-กองทุนสิ่งแวดล้อม
-การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
-การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
-การติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
-ความหลากหลายทางชีวภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูลและการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
(2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเสนอความเห็น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
(3) ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และ มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม แก่ส่วนราชการหน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณา กำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
– นโยบาย แผน และแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ
– การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน
– การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
– กองทุนสิ่งแวดล้อม
– การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
– การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
– การติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
– ความหลากหลายทางชีวภาพ

สมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2558 สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 58 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments