งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มิ.ย. -02 ก.ค. 2558  นิติกร,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาที่ดิน

“กรมพัฒนาที่ดิน”

ลิงค์: https://iqepi.com/31753/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – นิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ – กฎ ก.พ. และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับวินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ การพิทักษ์คุณธรรม

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน – ความรู้เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารพร้อมทั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ – ความรู้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง – ความรู้เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูล Database

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน – ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี การบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงินการควบคุมภายใน การพัสดุ – ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน – การวิเคราะห์ วิจัยพืช ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน – ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสมบัติ ทางเคมี และกายภาพที่เกี่ยวข้องกับดิน โครงสร้างดินและแร่ในดิน – ผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษตกค้างจากการทำการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม – ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน

สมัครงาน กรมพัฒนาที่ดิน งานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร สอบ กรมพัฒนาที่ดิน 2558 สอบ กรมพัฒนาที่ดิน 58 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศรับสมัคร | | เว็บไซต์

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments