มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 18 -30 มิ.ย. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร

“มทร.พระนคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/31641/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,750
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 – 30 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2665-3777 ต่อ 6061-6067 โทรสาร : 02-280-0427

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๒. ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ใช้ปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง
๓. เขียนโปรแกรม PHP , ASP.net หรือ VB.net ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access, Microsoft SQL, MySQL, Oracle
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สถาปนิกปฏิบัติการ ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
(เขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี และเขียนแบบงานก่อสร้าง)
๒. ได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
๒. เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม
๓. ประมาณราคากลาง
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากรปฏิบัติการ ชื่อตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมวิเคราะห์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรทุกประเภท
๒. บริหารอัตรากำลังบุคลากรทุกประเภท
– การกำหนดตำแหน่ง
– การยุบเลิกตำแหน่ง
– การตัดโอนตำแหน่ง
– การเปลี่ยนตำแหน่ง
– การจัดสรรอัตรา
๓. การพัฒนาระบบงาน
– การจัดตั้งและยุบเลิกหน่วยงาน
– ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในคณะ สถาบัน/สำนัก/กอง
– การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากรปฏิบัติการ ชื่อตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน
๒. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
๓. การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา
๔. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/ปฏิบัติหน้าที่แทน
๕. บันทึกข้อมูลในระบบ HRM.
๖. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร 2558 สอบ มทร.พระนคร 58 มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน มทร.พระนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments