สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -19 มิ.ย. 2558  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่การข่าว,เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/31522/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่การข่าว,เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 19 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
๒. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อ จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การรักษาความปลอดภัย หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็น ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การข่าว
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ิ ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
๒. มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
๔. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถรักษาความลับของทางราชการ
๕. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Offic ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการข่าว ติดตามและสังเกตความเคลื่อนไหวและพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ และสื่อมวลชนที่เป็นเป้าหมายด้านการข่าว รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน
๒. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็น ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมประยุกต์ เช่น โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , PowerPoint เป็นต้น
๒. มีความรู้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณเป็นอย่างดี
๓. มีความสามารถในการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ในอัตราความเร็วไม่น้อยกว่านาทีละ ๔๐ คำ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานธุรการและเลขานุการโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบันทึก พิมพ์เอกสาร และจัดทำ Presentation
๒. ใช้คอมพิวเตอร์ดำเนินการด้านพัสดุ และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็น ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2558 สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 58 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments