กบข. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

กบข.

“กบข.”

ลิงค์: https://iqepi.com/31492/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ขอบเขตความรับผิดชอบ
ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจหลัก และนโยบายทางการเงินการคลัง หรือนโยบายต่าง เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งศึกษากำหนดข้อสมมติฐานของตลาด (Capital Market Assumption) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตอบแทน / ความเสี่ยงขององค์กร ตลอดจน ร่วมวางแผนและกำหนดกลยุทธการลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
· ปริญญาตรี/โท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
· มีประสบการณ์ด้านกลยุทธ์การลงทุน 4 ปีขึ้นไป
· ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุน
· สามารถใช้ MS-Office ได้ดี


Senior Fund Manager

Job Scope : Tactical Asset Allocation, Global Multi-asset Investment, Capital Market Research

Specification :

-Age 40 years old up

-Master’s degree or higher in Business Administration or related fields

– Minimum 5 years of global investment or multi-asset fund management experience

– Good communication and collaboration skills

– Work experience with international firm is preferred.


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน (ตราสารหนี้)

ขอบเขตความรับผิดชอบ

· วิเคราะห์และให้ความเห็นประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารหนี้ บ. เอกชน, สถาบันการเงิน หรือตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สมดุลกับระดับความเสี่ยง รวมถึงการติดตามสถานะทางเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ที่มีวงเงินลงทุน และความเสี่ยงด้าน Settlement อันเกิดจากคู่ค้าตราสารหนี้

· รับผิดชอบในการปรับปรุงนโยบาย/กรอบการลงทุนในตราสารหนี้ ร่วมกับฝ่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดรับกับภาวะการลงทุนในปัจจุบัน

· ติดตามและรายงานภาพรวมของการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนของกบข. ให้แก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

· สอบทานและ coaching งานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งนำเสนอแผนงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีม

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

· ปริญญาโท ด้าน บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

· มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์การลงทุน หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8-10 ปี

· มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ที่ดี

· มีทักษะในการนำเสนอ และสามารถสื่อสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 


เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส (เลขานุการ)


ขอบเขตความรับผิดชอบ

ดำเนินงานด้านเลขานุการแก่ผู้บริหารกลุ่มงาน ตลอดจนประสานงาน ตรวจสอบสนับสนุนและ ติดตามงาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแบ่งเบาภาระในการทำงานของผู้บริหารสายงานเพื่อให้ การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเลขานุการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง 0- 3 ปี
มีบุคลิกภาพ มีความคล่องตัวสูง
มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 


ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน

ขอบเขตความรับผิดชอบ

· ดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยรวบรวมข้อมูล ประเมินผลตลอดจนวิเคราะห์ผลเชิงลึกด้านบริหารความเสี่ยงของกองทุน และใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อจำลองสถานการณ์

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

· ปริญญาโท ด้าน Risk Management ,Finance, Financial Engineering ,Engineering, Economics ,Statistics, Mathematics หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

· มีประสบการณ์ด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

· มีความรู้ ทางด้านการเงิน/การลงทุน, การบริหารความเสี่ยง ,เศรษฐศาสตร์ ,การใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรม

· มีความชำนาญในเชิง Quantitative

· มีทักษะในการสื่อสาร


ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตความรับผิดชอบ
· บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศของ กบข.เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ด้านสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร ตลอดจนวางแผน ปรับปรุงพัฒนางานสถาปัตยกรรมระบบงานเทคโนโลยี

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
· ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
· ประสบการณ์ในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ปีขึ้นไป
· ประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปีขึ้นไป
· มีประสบการณ์จัดทำกระบวนการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
· มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ภาษา วิทยาการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้
· มีความรู้ด้านการประเมิรความเสี่ยต่อระบบสารสนเทศ
· มีทักษะในการบริหารทีมงาน (Managerial Skill)
· มีความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
· มีทักษะในการสื่อความ และนำเสนอ และสามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน


ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตความรับผิดชอบ
บริหารงาน/ปรับปรุง กำกับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศของ กบข.เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ด้านสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร ตลอดจนวางแผน ปรับปรุงพัฒนางานสถาปัตยกรรมระบบงานเทคโนโลยี

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
· ปริญญาตรี/โท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
· ประสบการณ์ในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ปีขึ้นไป
· ประสบการณ์ด้านนโยบาย กรอบแนวทางการดำเนินงาน และมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประสบการณ์ด้านมาตรฐานสารสนเทศ เช่น ISO/IEC 27001 หรือ ISO/IEC 20000
· มีความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงต่อระบบสารสนเทศ
· มีทักษะในการสื่อความ และนำเสนอ และสามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง ทดสอบ ติดตั้ง โปรแกรมระบบงานสารสนเทศ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งจัดทำคู่มือ และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม หรือระบบงานคอมพิวเตอร์ 0-3 ปี
มีความรู้ในเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา มีความรู้ในด้านฐานข้อมูลระบบ และออกแบบโปรแกรม หรือระบบงานคอมพิวเตอร์
มีความรู้ทางด้านภาษา Microsoft Visual Studio.NET, C#.Net,WCF , Share Point
มีความรู้และทักษะในการสื่อความ สามารถนำเสนอได้ดี
สามารถเรียนรู้ได้เร็ว ทำงานเป็นทีม และ Proactive
 


ลูกจ้างชั่วคราว IT (2 อัตรา)

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ทำหน้าที่พัฒนาโปรแกรมตามที่กำหนด ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

มีความรู้ในการออกแบบพัฒนาระบบงาน และระบบจัดการฐานข้อมูลเช่น Microsoft SQL 3 ปีขึ้นไป
มีความรู้ทางด้านภาษา Microsoft Visual Studio.NET,C#.NET,SQL Stored Procedure,WCF
มีประสบการณ์ในการทดสอบระบบ(Quality Assurance)


เจ้าหน้าที่อาวุโส- ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสำนักงาน(งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)

ขอบเขตความรับผิดชอบ

· ดำเนินการและตรวจสอบ ดูแลการจัดหา เจรจาต่อรองเพื่อให้ได้พัสดุทันเวลาที่ต้องการและขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ

· ดำเนินการต่ออายุสัญญาเกี่ยวกับงานจัดหา เพื่อให้งานมีความต่อเนื่อง

· แต่งตั้งและประสานงานกับคณะกรรมการในการจัดหา เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์

· ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการคัดเลือกผู้ค้าในอนาคต

· ให้คำแนะนำเรื่องจัดหาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความถูกต้องตรงตามระเบียบพัสดุฯที่กำหนดไว้

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

· ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

· มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี ขึ้นไป

· มีทักษะการเจรจาต่อรอง

· มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตความรับผิดชอบ

จัดทำบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ดูแลการรับจ่ายเงิน ของกองทุน ให้มีความรัดกุมและเหมาะสม ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางการเงินที่สำคัญเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 0-3 ปี
มีความรู้ด้านภาษี/รู้มาตรฐานบัญชี
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี /SAP
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี


เจ้าหน้าที่อาวุโส – ผู้ช่วยจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ขอบเขตความรับผิดชอบ

· ร่วมวางแผนงานตรวจสอบ(รายโครงการ)และปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) การควบคุม(Control Process) และการกำกับดูแล (Governance Process) ของฝ่ายงานรับตรวจ เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการดำเนินงานของฝ่ายงาน ซึ่งจะช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

· ปริญญาตรี สาขา บัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระบบสารสนเทศทางบัญชี (AIS) ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

· มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน ตวจสอบบัญชี งานด้านบัญชีและการเงิน งานด้านวิเคราะห์การเงินหรือการลงทุน งานด้านวิเคราะห์ และวางระบบหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

· มีความรู้ทางด้านการบัญชี ธุรกิจการจัดการกองทุน หรือระบบสารสนเทศ

· กรณีได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ทางด้านการตรวจสอบอาทิ CIA CISA CPA CFSA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

· มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ดี

· มีความสามารถในการใช้ MS-Office ได้ดี


ผู้อำนวยการใหญ่

ขอบเขตความรับผิดชอบ

อำนวยการ และกำกับดูแล ให้การบริหารจัดการ ดูแลข้อมูลทะเบียนสมาชิก กบข. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

– ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในการบริหารงานปฏิบัติการ หรืองานบริการลูกค้า ที่มีฐานลูกค้าจำนวนมาก อย่างน้อย 15 ปี

– มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอย่างน้อย 3 ปี

– มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาในธุรกิจ

– มีความรู้และทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

– มีทักษะด้านการบริหารจัดการ


ลูกจ้างชั่วคราว


ขอบเขตความรับผิดชอบ

ทำหน้าที่ทดสอบโปรแกรมที่กำหนด ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

มีความรู้ใ/ประสบการณ์นการออกทดสอบระบบงาน Quality Assurance และ Software Testing Process.
มีความรู้ระบบจัดการฐานข้อมูลเช่น Microsoft SQL ปีขึ้นไป
มีความรู้ทางด้านภาษา Microsoft SQL Server,Windows/Web Developmet, C#.Net
 


ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี

ขอบเขตความรับผิดชอบ

จัดทำบัญชี งบการเงินและรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริหารการจัดการงานงบประมาณ ดูแลการรับจ่ายเงิน ของกองทุน ให้มีความรัดกุมและเหมาะสม ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางการเงินที่สำคัญ และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารทุกฝ่ายงานในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 10 ปีขึ้นไป
มีความรู้เชิงลึกด้าน Financial Accounting และ Managerial Accounting
มีความรู้ทางด้านตลาดทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
มีความรู้มาตรฐานบัญชี-บัญชีลงทุน
มีความรู้ความาสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ MS-Office โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี -SAP
 

สมัครงาน กบข. งานราชการ กบข. รับสมัคร สอบ กบข. 2558 สอบ กบข. 58 กบข. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กบข. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ กบข. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments