สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 พ.ค. -25 มิ.ย. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงบประมาณ

“สำนักงบประมาณ”

ลิงค์: https://iqepi.com/31426/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 29
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 พ.ค. – 25 มิ.ย. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ใบสมัครอยู่ท้ายประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครคลิกที่นี่

ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเพื่อยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย
กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการงบประมาณ จัดทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงบประมาณ รวมทั้งวินิจฉัยหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวอาจมีภารกิจที่จะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการเป็นเวลาบ่อยครั้ง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและ/หรือสามารถไปปฏิบัติงานประจำในต่างจังหวัดได้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข เพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาวะเศรษฐกิจ และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณภาครัฐ เพื่อประกอบการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การใช้งบประมาณ หรือ จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ภาวะรายได้ หนี้สาธารณะ ภาวะเศรษฐกิจการคลังและการงบประมาณ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดทำและบริหารงบประมาณ หรือ พัฒนาระบบ รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ในมิติยุทธศาสตร์ มิติหน่วยงาน และมิติพื้นที่ หรือ พัฒนาและกำหนดรูปแบบของระบบงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ หรือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะนโยบาย รูปแบบ แนวทางเกี่ยวกับการจัดทำและกำหนดมาตรฐานงบประมาณ หรือ ปฏิบัติงานทางการวิเคราะห์งบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา จัดเตรียมวิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การพิจารณาหนี้สาธารณะ และพิจารณาจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวอาจมีภารกิจที่จะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการเป็นเวลาบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงจัดเตรียม วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
และ/หรือสามารถไปปฏิบัติงานประจำในต่างจังหวัดได้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การคลัง และงบประมาณ
– ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและโครงการ
– ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการงบประมาณ (การวางแผน จัดทำ บริหาร
และติดตามประเมินผล)
– ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน การรวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ การดูแลการรับและจ่ายเงิน ทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามแผน ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี ตรวจร่างบันทึก และหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายในงบต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีต่าง ๆ ของราชการ ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำมาตรฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวอาจมีภารกิจที่จะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการเป็นเวลาบ่อยครั้ง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและ/หรือสามารถไปปฏิบัติงานประจำในต่างจังหวัดได้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบ ติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่ง ระบบชุดคำสั่งประยุกต์ รวมทั้งการเขียนคู่มือ อธิบายการใช้งานคำสั่งต่าง ๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่ง สื่อสารการจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆแก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ สนับสนุนการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวอาจมีภารกิจที่จะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการเป็นเวลาบ่อยครั้ง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและ/หรือสามารถไปปฏิบัติงานประจำในต่างจังหวัดได้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและการสื่อสารคอมพิวเตอร์ (Network and Communication)
– ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบงานในลักษณะ Web Application
– ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ ฐานข้อมูล
– ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management information System)
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักงบประมาณ งานราชการ สำนักงบประมาณ รับสมัคร สอบ สำนักงบประมาณ 2558 สอบ สำนักงบประมาณ 58 สำนักงบประมาณ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments