ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 พ.ค. 2558  นักวิชาการศึกษา


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/31425/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 22,750
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านการศึกษา สาขาวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัด การประเมิน การวิจัย สถิติ
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือสด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ติดต่อ ประสานงานเรื่องของการให้ทุนวิจัยทางการศึกษา ระหว่างผู้ขอรับทุน คณะกรรมการพิจารณาทุน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
2. ติดต่อ ประสานงานเรื่องการบริการคลินิกวิจัยการศึกษา
3. ร่วมประสานงานการจัดอบรมแพทยศาสตรศึกษาและวิจัยการศึกษา
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยการศึกษา วัดและประเมินผลการศึกษาและสถิติการศึกษา และMicrosoft Office
2. สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2558 สอบ ม.มหิดล 58 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ ม.มหิดล คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments