จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ค. -03 มิ.ย. 2558  เจ้าหน้าที่ปกครอง


ฝากประชาสัมพันธ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

“จังหวัดกาฬสินธุ์”

ลิงค์: https://iqepi.com/31422/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปกครอง
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ระดับการศึกษา : เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (ทุกสาขาวิชาและวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช.ขึ้นไป)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ในวันรับสมัคร
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั้นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุป ความเห็นที่ยากพอสมควร เก็บ พิมพ์ ตรวจทานแก้ไข ข้อผิดพลาด คัดสำเนา และค้นหาหนังสือเอกสารทางราชการ
3. ตรวจสอบ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐาน หรือ ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติหน้าที่ให้การให้บริการประชาชน ตามภารกิจของกรมการปกครอง
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริการประชาชน ตลอดจนควบคุม ดูแลจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดการงานต่างๆ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.1 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 1.2 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 1.3 ความรู้ทั่วไปอื่นๆ 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณืปัจจุบันด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน คะแนน 50 คะแนน

– ทักษะ
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใข้คอมพิวเตอร์ เช่น Window/Microsoft Word/Excel/Internet เป็นต้น
วิธีการประเมิน : ทอสอบภาคปฏิบัติ คะแนน 30 คะแนน

– สมรรถนะ
สอบบสัมภาษณ์ คะแนน 20 คะแนน
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ งานราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัคร สอบ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2558 สอบ จังหวัดกาฬสินธุ์ 58 จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments