งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 พ.ค. -09 มิ.ย. 2558  นักวิชาการทรัพยาธรณีวิทยาปฏิบัติการ,นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล”

ลิงค์: https://iqepi.com/31400/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการทรัพยาธรณีวิทยาปฏิบัติการ,นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ค. – 09 มิ.ย. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรณี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูล และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการทรัพยากรธรณี เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งในส่วนของการกำหนดพื้นที่ การสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำบาดาล และการใช้แผนที่เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษา แนะนำในเบื้องต้น และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการทรัพยากรธรณี โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำบาดาล แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การให้บริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร และการอนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล
3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการบริหารจัดการน้ำบาดาล
4. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้แผนที่ เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำบาดาล
ทักษะ/สมรรถนะ : ทักษะ สมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัคร สอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2558 สอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 58 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 มิ.ย. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments