งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -15 พ.ค. 2558  หัวหน้าส่วนตรวจสอบ,ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)”

ลิงค์: https://iqepi.com/31373/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วนตรวจสอบ,ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบปฏิบัติการ
—————————

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบปฏิบัติการ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษระยะ เวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้ชำนาญการตรวจสอบ
1. เพศชาย อายุ 40 – 50 ปี
2. คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท ทางด้านบัญชี หรือการเงิน
หรือเศรษฐศาสตร์
3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 10 ปีหรือมี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี สินเชื่อ บริหาร
ความเสี่ยง จากสถาบันการเงินอย่างน้อย 8 ปี
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Office
เช่น word Excel และ Power Point
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ตำแหน่ง / สังกัด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หัวหน้าส่วนตรวจสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. เพศชาย อายุ 40 – 50 ปี
2. คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท ทางด้านบัญชี หรือการเงิน
หรือเศรษฐศาสตร์
3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 10 ปีหรือมี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี สินเชื่อ
บริหารความ เสี่ยงจากสถาบันการเงินอย่างน้อย 8 ปี
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Office
เช่น word Excel และ Power Point
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ

1. เพศชาย อายุ 40 – 50 ปี
2. คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท ทางด้านบัญชี หรือการเงิน หรือ
เศรษฐศาสตร์
3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจากสถาบันการเงินอย่างน้อย
5 ปี ขึ้นไป และหากมีประสบการณ์ด้านการสรุปวิเคราะห์สินเชื่อ
จากสถาบันการเงินเป็นพื้นฐานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม
Microsoft Office เช่น Word Excel และ Power Point
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1951 และ 0 2202 1246 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สมัครงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) งานราชการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับสมัคร สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 2558 สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 58 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments