สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -12 พ.ค. 2558  นักบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการช่างศิลป์,ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นักจิตวิทยาคลินิก


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/31247/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการช่างศิลป์,ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นักจิตวิทยาคลินิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 12 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับปริญญาตรีทางบัญชี
2.เคยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานภาครัฐ (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
2. เคยปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับวางระบบ มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง รวมทั้งปฏิบัติ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิจิตรศิลป์และ ประยุกต์ศิลป์หรือสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรม รวมทั้งออกแบบ เขียนแบบ ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ ได้รับปริญญาตรีทางด้านพยาบาล หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือ ได้รับปริญญาตรีทางด้านเทคนิคการแพทย์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานช่วยแพทย์ผ่าศพ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ ช่วยตรวจชันสูตรพลิกศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติ ณ ที่เกิดเหตุ ช่วยผ่าศพเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริง ดำเนินการจัดเก็บชีววัตถุ เพื่อส่งตรวจงานต่างๆ เช่น ส่งเลือดเพื่อตรวจแอลกอฮอล์ หรือหมู่เลือด DNA ฯลฯ ตามมาตรฐาน ISO 17025 ให้บริการฉีดยาศพป้องกันการเน่า เก็บรักษาศพที่ส่งมายังสถาบันนิติเวชทั้งก่อน และหลังการผ่าศพ ดำเนินการส่งศพไม่มีญาติไปฝากฝังไว้กับมูลนิธิ ดำเนินการเบิก ควบคุมการใช้น้ำยาต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องใช้ในห้องผ่าศพ เช่น ถุงมือ น้ำยาฟอร์มาลีน รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานการผ่าศพให้ฝ่ายพิมพ์จัดเก็บเข้าในระบบ งานธุรการ การพัสดุ และสถิติ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภาหรือสถาบันที่ สำนักงาน ก.พ.รับรอง ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ช่วยส่งเครื่องมือให้กับทันตแพทย์และช่วยข้างเก้าอี้ จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับทันตแพทย์พร้อม ใช้งาน การทำความสะอาด อบนึ่ง ฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือทันตกรรม นัดผู้ป่วยเพื่อเตรียมการรักษา งานอื่นๆ ที่ทันตแพทย์มอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิก
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกหรือได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานจิตวิทยาคลินิก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลิกนิก กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหา อธิบาย ทำนายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต พยาธิสภาพทางสมอง พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ บุคลิกภาพ เชาน์ปัญญากลไกที่มาหรือสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด ความผิดปกติทางจิตใจ การกระทำผิดกฎหมายหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย การเจ็บป่วยทางจิตเวชในระดับที่ไม่ซับซ้อน
(2) ให้การปรึกษา จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด การบำบัดทางจิตวิทยา การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ในระดับที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยน อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือแก้ปัญหา บุคลิกภาพที่บกพร่องให้เหมาะสม และใช้ศักยภาพของตนเองได้
(3) ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพทางจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ป้องกันการกลับมาป่วยซ้ำ หรือกระทำผิดซ้ำ
(4) รวบรวม ศึกษา ข้อมูลทางงานวิจัย ด้านจิตวิทยาคลินิก และวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านจิตวิทยาคลินิก
(5) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงาน ทางจิตวิทยาคลินิก เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผน พัฒนาการปฏิบัติงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยาคลินิก วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีความเข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
(2) ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยาคลินิก จัดทำแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป


สมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2558 สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 58 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments