งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -12 พ.ค. 2558  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/31236/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: แพร่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 12 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
– มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอวพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผน แผนงาน และโตรงการของกรมฯ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของหน่วยงาน
2. ติดตามประเมินแผนงานโครงการ การบริหารจัดการด้านหม่อนไหม และการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมหม่อนไหม
4. วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนหรือโครงการของหน่วยงานในสังกัดและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
5. ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. โดยวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป -ทดสอบความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล รวมทั้งความรู้ในนโยบยายและแผนงานด้านต่างๆ ของกรมฯ – ทดสอบความรู้ทางด้านการจัดทำแผนงานโครงการ ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ทางการติดตามและประเมินผล – ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – ทดสอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ

– สมรรถนะ
2. โดยวิธีการสัมภาษณ์ – ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนักวิชาการเกษตร – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม – จริยธรรมประพฤติตนถูกต้องตามหลักกฎหมายและคุณธรรมในวิชาชีพ – อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 – การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่มีคะแนนรวมกันทั้งสองด้านเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ แพร่ กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2558 สอบ กรมหม่อนไหม 58 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments