รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 พ.ค. 2558  หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

รถไฟฟ้ากรุงเทพ

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ”

ลิงค์: https://iqepi.com/31223/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 87
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


1 เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ  ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2558 1


เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ

ความรับผิดชอบหลัก

วิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้งาน และทดสอบการทำงานของระบบ ERP (SAP) และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานภายในองค์กรบนเครื่องทดสอบ ก่อนดำเนินการนำขึ้นไปใช้งานจริงบน Production
ให้คำปรึกษาหรือแนะนำการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ ERP (SAP) และ Applications ที่ใช้งานภายในองค์กร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ศึกษาและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีด้านสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดำเนินการบำรุงรักษาฐานข้อมูล (Database) เพื่อให้ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพในการใช้งานและเชื่อถือได้
จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานภายในองค์กร ให้กับผู้ใช้งาน
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในทางเทคนิคของระบบ ERP (SAP) และโปรแกรมที่ใช้งานภายในองค์กร
ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ รวมถึงการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมที่พัฒนาภายในองค์กร

คุณสมบัติ

เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-28 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สถิติประยุกต์
ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน, การพัฒนา Web/Window Application ด้วย .NET (OOP)
มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานด้าน IT ตามสาขาวิชาที่จบมา และมีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานทั่วไปที่ใช้งานทางธุรกิจ
เคยพัฒนาระบบ Windows และ Web base application ในลักษณะ Client-Server
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ และโปรแกรมเชิงวิเคราะห์อื่นๆ
มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและการใช้ฐานข้อมูลระดับเบื้องต้น
มีความสามารถในด้านการเรียนรู้ จดจำ เพื่อนำไปใช้งาน พัฒนาระบบงาน และถ่ายทอดให้กับผู้ใช้งาน
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป SAP (FI-CO,MM Module) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ความสามารถพิเศษ SQL DB, Crystal Report, Java- Script, XML, UML, Web Design, K2 SharePoint, ระบบ ERP

:/


2 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสื่อการสอน ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2558 จำนวน 2 อัตรา


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสื่อการสอน

ความรับผิดชอบหลัก

ผลิตและพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นวิดีทัศน์, สื่อ Multimedia
ผลิตและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ดูแล
จัดทำ และดูแล Website : Training Data Center ของส่วนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จัดหา และควบคุม ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีเพียงพอ และพร้อมใช้งาน
ดูแลพื้นที่ฝึกอบรมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา อุปกรณ์ ระบบโปรแกรม (Software) ที่ใช้ในงานฝึกอบรม เช่น โปรแกรม Computer Base Training, ระบบ E-Exam, Simulator, ระบบ/ห้อง OIC, ระบบจองห้องฝึกอบรม เป็นต้น

คุณสมบัติที่ต้องการ

เพศชาย/หญิง อายุ 23-28 ปี
ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, เทคโนโลยีการศึกษา, โสตทัศนศึกษา
มีประสบการณ์จัดทำสื่อการเรียนการสอน, นวัตกรรมทางการศึกษา, โสตทัศนศึกษา, Website อย่างน้อย 2 ปี
สามารถถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ VDO ได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้ Computer โปรแกรม Computer ทั้ง PC และ Mac ในการจัดทำสื่อ Multimedia ได้เป็นอย่างดี
สามารถเขียนโปรแกรมในการจัดทำ Website ได้

:/


3 เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรการทั่วไป ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2558 จำนวน 3 อัตรา


เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรการทั่วไป

ความรับผิดชอบหลัก

ดุแลงานด้านสารบรรณ
ดูแลงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน
ดูแลงานด้านบริการรถยนต์
ดูแลงานบริการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ และสินค้าอุปโภค-บริโภค
ดูแลงานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-32 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในงานธุรการติดต่อประสานงาน
มีทักษะในการติดต่อและประสานงาน สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้บางครั้งคราว
มีทักษะการใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS.office ได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
มีความอดทนและรักงานบริการ
กรณีปฏิบัติงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่) ต้องมีประสบการณ์ด้านการโรงแรมหรืองานดูแลอาคารสถานที่ และมีความรู้ในการจัดเตรียมการจัดเลี้ยงต่าง ๆ

:/


4 เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2558 จำนวน 1 อัตรา


เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร

ความรับผิดชอบหลัก

รวบรวมข้อมูลงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท
จัดทำข้อมูลและทำรายงานวิเคราะห์การใช้งบประมาณและรายงานอื่น ๆ ทางการบัญชี เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติที่ต้องการ

เพศชายหรือหญิง อายุ 24-28 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี ในงานบัญชี
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน (หรือสามารถอ่านงบการเงินได้)
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel / Function VLOOKUP
มีพื้นฐานความรู้ในมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
มนุษยสัมพันธ์ดี

:/


5 เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2558 จำนวน 1 อัตรา


เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร
ความรับผิดชอบหลัก

ดูแลและจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
จัดทำค่าพารามิเตอร์สำหรับอัตราค่าโดยสาร และบัตรโดยสาร
จัดเตรียมรายงานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจติดตามข้อมูลจากระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติที่ผิดปกติ
สนับสนุนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการค่าโดยสารอัตโนมัติ
หน้าที่อื่นๆ ตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีที่เกี่ยวข้องการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
มีความรู้ทางด้าน Software Development (VB), LAN Architecture, Interface Technologies และ Operating Systems
มีความรู้ด้านเทคโนโลยี RFID และ Smart Card
สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี มีทักษะการ Present งาน กล้าแสดงออก

:/


6 พนักงานขับรถ ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2558 จำนวน 2 อัตรา


พนักงานขับรถ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบในการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติงานตามตารางเวลาและงานที่ได้รับมอบหมาย
ศึกษาและเรียนรู้การใช้รถยนต์บริษัทฯ และเส้นทางต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ขับขี่รถยนต์ตามกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงปลอดภัยเป็นสำคัญ
ตรวจสอบกำหนดเวลาการเข้าซ่อมบำรุงตามระยะทางและอาการผิดปกติโดยรายงานให้ผู้จัดการแผนกสนับสนุนธุรการทั่วไปรับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ขับขี่รถยนต์ รถตู้โดยสาร หรือรถบัสตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
มีความรู้ในการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
ขับขี่รถตู้โดยสารได้
หากสามารถขับขี่รถบัสหรือรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นกะได้
สามารถปฏิบัติงานที่ จ.นนทบุรี ได้

:/


7 เจ้าหน้าที่ประจำสถานี ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2558 จำนวน 50 อัตรา


เจ้าหน้าที่ประจำสถานี

ความรับผิดชอบหลัก

ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสาร
ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดเก็บรายได้
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร วีธีการใช้ระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
ดูแลและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานี และภายในระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 22-30 ปี
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาท ยิ้มแย้มแจ่มใส
รักงานบริการ มีสุขภาพแข็งแรง
เพศชายความสูง 165 ซม. ขึ้นไป
เพศหญิงความสูง 160 ซม. ขึ้นไป
สามารถทำงานเป็นกะได้ กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางแล้ว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

:/


8 ช่างเทคนิค (หน่วยซ่อมบำรุง) ปิดรับสมัคร 3 พฤษภาคม 2558 จำนวน 20 อัตรา


ช่างเทคนิค (หน่วยซ่อมบำรุง)

ตำแหน่งช่างเทคนิค (Facility)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :

– ควบคุมและดูแลการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, ประปา, แอร์, สุขาภิบาล และงานอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT

– ซ่อมบำรุงรักษาระบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมและระบบน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

– ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงของผู้รับเหมา

– บริหารจัดการข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้สมัคร:-

– เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี

– จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์

– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

– สามารถทำงานเป็นกะได้ (มี 3 กะ เช้า/บ่าย/ดึก)

– สุขภาพแข็งแรง

สวัสดิการของบริษัท:-

ค่ากะ/เครื่องแบบพนักงาน/ค่ารักษาพยาบาล/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/บัตรโดยสารรถไฟฟ้าส่วนลด 50%/เงินช่วยเหลือค่าสมรสและค่าคลอดบุตร/ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ/เงินปรับประจำปี/เงินบำรุงขวัญ/รถรับส่งจากสำนักงานใหญ่ไปสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมทุกชั่วโมง

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน/วุฒิการศึกษา/เอกสารราชการทหาร/รูปถ่าย เข้ามายังแผนกสรรหาและว่าจ้างได้ที่ recruitment@bangkokmetro.co.th หรือ napapornk@bangkokmetro.co.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โทร. 02-3542000 ต่อ 3101-3103, 3105, 3106

:/


9 เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2558 จำนวน 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์)

ความรับผิดชอบหลัก

พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ
จัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
เฝ้าสังเกตและทำการตรวจสอบซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
ปรับปรุงและแก้ไขซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานโปรแกรมระบบ

คุณสมบัติที่ต้องการ

เพศชาย /หญิง อายุ 23-28 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท
พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ
สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
:/


10 เลขานุการ ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2558 จำนวน 2 อัตรา
เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ ภายในและภายนอกบริษัท
ทำจดหมายและรายงานเอกสารอื่น ๆ
รับเรื่องแทนผู้อำนวยการฝ่ายกรณีมีผู้มาติดต่อ
ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมหรือประชุมจากภายนอก
จัดทำรายงานการประชุม ทำจดหมายเชิญประชุม นัดหมายและจัดการการประชุม รวมถึงติดตามผลการประชุม
จัดการและเก็บรักษาข้อมูลรวมทั้งระบบงานเอกสาร
ปฏิบัติงานสนับสนุนทั่วไปแก่ผู้อำนวยการฝ่าย เช่น จองตั๋วเดินทาง, ติดต่อที่พัก เป็นต้น
เป็นตัวแทนของผู้อำนวยการฝ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมและงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ, ผู้ประสานงานของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ปี
มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS.Office , จัดทำ Slide Presentation
มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้หรือพอใช้
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน มีทักษะในการสื่อสารดี
มีความอดทนต่อความกดดันตามสถานการณ์ได้ดี
สามารถผลักดันและสนับสนุนงานผู้บริหารให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพ
:/


11 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและผลปฎิบัติการ ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2558 จำนวน 1 อัตรา


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและผลปฎิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:-

รับนโยบายจากผู้จัดการส่วนงานข้อมูลและผลปฏิบัติการ และผู้จัดการแผนก ดูแลงานที่เกี่ยวกับส่วนงานข้อมูลและผลปฏิบัติการโดยรวม
รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และชี้แนะในประเด็นที่น่าสนใจในเบื้องต้น
ดูแลการจัดเก็บข้อมูลในระบบการจัดเก็บข้อมูลและผลปฏิบัติการ เสนอแนะข้อแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลและผลปฏิบัติการ
ตรวจประเมินความถูกต้องของการจัดเก็บ การประมวลผล การนำเสนอข้อมูลของส่วนงานต่าง ๆ ในสายงานปฏิบัติการ
ร่วมวางแผนประสานงานในการวิเคราะห์และหาวิธีป้องกันการเกิดปัญหาที่ทำให้หรืออาจจะทำให้ผลปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
สืบสาเหตุและหามาตรการแก้ไข รวมถึงติดตามการแก้ไขของเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินการ
ดูแลการจัดเก็บข้อมูลในระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่จัดทำร่วมกับกลุ่ม Nova
ร่วมศึกษาข้อมูลที่จัดทำร่วมกับกลุ่ม Nova ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภายในองค์กรในการนำข้อมูลมาพัฒนาการทำงาน
หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร:-

เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สถิติ
มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ด้านการจัดทำรายงาน, การวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดต่าง ๆ
มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS.Office ได้ดี
มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้หรือพอใช้
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเยี่ยม
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

:/


12 เจ้าหน้าที่กิจกรรมสังคม ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2558 จำนวน 1 อัตรา


เจ้าหน้าที่กิจกรรมสังคม
หน้าที่ความรับผิดชอบ:-

ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
วางแผนและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมเพื่อสังคม
ดูแลและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและภาพลักษณ์ที่ดี
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
จัดทำรายงานสรุปการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ดำเนินรายการเป็นพิธีกร นำกิจกรรมสันทนาการของบริษัท
ถ่ายภาพและวีดีโอในงานกิจกรรมที่จัดขึ้น
งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร:-

เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ สามารถใช้โปรแกรมที่สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ อาทิ Photoshop , Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานดี
มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
มีใจรักในงานบริการและมีความอดทนสูง
มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและมีความละเอียดรอบคอบ

:/


13 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2558 จำนวน 1 อัตรา


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ:-

ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทและพัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพ
ดำเนินการต้อนรับและเผยแพร่กิจกรรมของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มผู้สนใจที่มาเยี่ยมชมกิจการได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
จัดทำรายงานรายสัปดาห์ / รายเดือน
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:-

เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
สามารถใช้โปรแกรม MS Office Photoshop , Illustrator ได้ดี
สามารถเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้
มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้
มีทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (ไทยและอังกฤษ)
รักการเรียนรู้และพร้อมทำงานในสถานการณ์เร่งด่วนทั้งในและนอกเวลาทำงานปกติ
มีความอดทน มุ่งมั่นและมีทัศนคติดี
มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

:/

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2558 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 58 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ รถไฟฟ้ากรุงเทพ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments