ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -10 พ.ค. 2558  วิศวกร


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/31115/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล
2. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบสด.8 หรือ สด. 43 มาด้วย
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4.ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
5. หากมีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ด้านบริหารงานระบบอาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตร ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รายงานผลการดำเนินงานและช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบทางเครื่องกล งานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาลเเละงานปรับอากาศของอาคาร
-จัดทำเเผนดำเนินการซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เเละพร้อมใช้ตลอดเวลา ประสานงานกับผู้รับเหมา หรือผู้รับจ้างเพื่อทำการซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคาร
-ประสานงานกับผู้รับจ้างดูเเลอาคารเพื่อจัดทำตารางการทำงานประจำเดือนของช่างประจำอาคารพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เเละเครื่องมือให้มีใช้งานอย่างเพียงพอ
-วิเคราะห์การใช้พลังงานเเละจัดทำเเผนงานในการประหยัดพลังงานของอาคาร
-จัดทำเเผนสำรองฉุกเฉินต่างๆเพื่อเป็นเเนวทางในการปฎิบัติของช่างอาคารในกรณีฉุกเฉิน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : หากมีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ด้านบริหารงานระบบอาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตร ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2558 สอบ ม.มหิดล 58 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ ม.มหิดล คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments