กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -24 เม.ย. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/30990/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 21,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 24 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุึขภาพ สาขาการจัดการและประเมินผลสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดดังปรากฏในประกาศรัีบสมัคร

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ใช้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ
1) การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายการบริหาร และการจัดการ 2) การวางแผน จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณของหน่วยงาน 3) การนิเทศ การติดตามประเมินผล 4) ภาษาอังกฤษในการทำงาน 5) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประัวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อร่วมงาน รวมทั้งสังคมและัสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน และผู้ที่จะถืือว่าสอบผ่านในภาคนี้ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค 2557 สอบ กรมควบคุมโรค 57 กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments