งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -28 เม.ย. 2558  ฝ่ายบริหารการเงิน,ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ธกส.

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”

ลิงค์: https://iqepi.com/30950/ หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายบริหารการเงิน,ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารไม่สูงกว่าระดับ 11 เพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา และปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ:

1.1 ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน

กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ด้านการลงทุน สภาพคล่อง การบริหารหนี้เงินกู้ การบริหารเงินตราสกุลต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านการตลาด สามารถบริหารการขับเคลื่อนไปสู่การประกอบธุรกิจนายหน้า และค้าหลักทรัพย์ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ของธนาคารตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

2.1 ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน

2.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง การเงิน วิศวกรรมทางการเงิน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.2.2 มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 หรือ ผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนน การทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์)
2.2.3 ต้องมีประสบการณ์การทำงานรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ โดยใช้ความเข้าใจ เชิงลึกที่ได้จากการประเมินและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ในตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ การใช้เครื่องมือในการลงทุน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของตลาดเงิน
และตราสารหนี้
2.2.4 หากมีใบประกาศวิชาชีพ CISA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คุณสมบัติทั่วไป:

3.1 เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
3.2 มีสัญชาติไทย
3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิดโรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.9 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
3.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.12 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน

4. การสมัคร:

4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วนและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่บางเขน อาคาร Tower ชั้น 16 วันจันทร์ – วันศุกร์ (เฉพาะเวลา 9.00 – 16.30 น. ในวันทำการเท่านั้น) ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-5

5. การคัดเลือก:

5.1 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และผู้สมัครต้องนำเสนอประวัติการทำงาน ผลงานที่ผ่านมาของตัวเอง ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 7 วัน โดยส่งข้อมูลดังกล่าวที่ E-mail kraipol.ra@baac.or.th
5.2 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ผ่านเกณฑ์
การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องมีคุณสมบัติและแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วนภายในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.3 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) วัดบุคลิกภาพผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับธนาคาร
โดยธนาคารจะทำการประเมินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาผลการคัดเลือก
ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในกรณีไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้

6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก:

6.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมกำหนด
เลขประจำตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร และขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัคร
ไม่สามารถโต้แย้งได้
6.2 ธนาคารจะประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนสอบสัมภาษณ์ และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลำดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน

7. อัตราเงินเดือน:

ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการกำหนด
อัตราค่าจ้างของธนาคาร

8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน:

ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับตามอัตราว่างของส่วนงาน ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารกำหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งจัดทำหนังสือค้ำประกันตามที่ธนาคารกำหนด
สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560

9. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน:

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงาน จะต้องทดลองปฏิบัติงานอย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้ แต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็นและเหตุผลพร้อมจัดทำแผนงานที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันทีเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งใน 90 วันถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที

10. เงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร:

ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร โดยส่วนงานต้นสังกัดจะจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ธนาคารกำหนด ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดอย่างน้อย 1 ปี หากไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินผลตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้

ธนาคารขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง ในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนิน คดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะ เลิกจ้างทันที

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 – 10 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเลคทรอนิกส์

คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ระบบสารสนเทศ

คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะ : อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะ : การจัดการ
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณะ : เศรษฐศาสตร์

คณะ : การจัดการ
สาขา : การเงินและการธนาคาร

คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การธนาคารและการเงิน

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครือข่าย

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โทรคมนาคม

คณะ : เศรษฐศาสตร์
สาขา : เศรษฐศาสตร์การเงิน

คณะ : เศรษฐศาสตร์
สาขา : เศรษฐศาสตร์การคลัง

คณะ : การเงิน

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

คณะ : การจัดการ
สาขา : การเงิน

คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การเงิน

คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง

คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : การจัดระบบสารสนเทศ

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการระบบสารสนเทศ,คอมพิวเตอร์

สถานที่ : จังหวัด : กทม.
อำเภอ/เขต : กทม. (จตุจักร)
ประกาศงาน : 30/03/2558
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2558-6555 ต่อ 8331-2


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารไม่สูงกว่าระดับ 11 เพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา และปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ:

1.1 ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารจัดการงานภายในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของธนาคาร และการให้บริการข้อสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ งานด้านการริเริ่ม พัฒนา หรือ ปรับปรุง ระบบงานต่าง ๆ กำหนดคุณสมบัติและออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ของธนาคาร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

2.1 ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.1.2 หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) โดยผู้ที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามกล่าวข้างต้น จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ
2.1.3 ต้องมีประสบการณ์การทำงานรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การบริหารงานโครงการระบบงานโปรแกรม SAP
2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานของโปรแกรม SAP
3) การ Configuration ด้าน FI , CO ของระบบงานของโปรแกรม SAP
2.1.4 หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานระบบงาน HRIS หรือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสถาบันการเงิน จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ

3. คุณสมบัติทั่วไป:

3.1 เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
3.2 มีสัญชาติไทย
3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิดโรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.9 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
3.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.12 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน

4. การสมัคร:

4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วนและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่บางเขน อาคาร Tower ชั้น 16 วันจันทร์ – วันศุกร์ (เฉพาะเวลา 9.00 – 16.30 น. ในวันทำการเท่านั้น) ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-5

5. การคัดเลือก:

5.1 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และผู้สมัครต้องนำเสนอประวัติการทำงาน ผลงานที่ผ่านมาของตัวเอง ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 7 วัน โดยส่งข้อมูลดังกล่าวที่ E-mail kraipol.ra@baac.or.th
5.2 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ผ่านเกณฑ์
การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องมีคุณสมบัติและแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วนภายในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.3 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) วัดบุคลิกภาพผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับธนาคาร
โดยธนาคารจะทำการประเมินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาผลการคัดเลือก
ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในกรณีไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้

6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก:

6.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมกำหนด
เลขประจำตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร และขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัคร
ไม่สามารถโต้แย้งได้
6.2 ธนาคารจะประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนสอบสัมภาษณ์ และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลำดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน

7. อัตราเงินเดือน:

ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการกำหนด
อัตราค่าจ้างของธนาคาร

8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน:

ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับตามอัตราว่างของส่วนงาน ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารกำหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งจัดทำหนังสือค้ำประกันตามที่ธนาคารกำหนด
สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560

9. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน:

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงาน จะต้องทดลองปฏิบัติงานอย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้ แต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็นและเหตุผลพร้อมจัดทำแผนงานที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันทีเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งใน 90 วันถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที

10. เงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร:

ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร โดยส่วนงานต้นสังกัดจะจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ธนาคารกำหนด ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดอย่างน้อย 1 ปี หากไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินผลตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้

ธนาคารขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง ในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนิน คดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะ เลิกจ้างทันที

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 – 10 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเลคทรอนิกส์

คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ระบบสารสนเทศ

คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะ : อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะ : การจัดการ
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณะ : เศรษฐศาสตร์

คณะ : การจัดการ
สาขา : การเงินและการธนาคาร

คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การธนาคารและการเงิน

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครือข่าย

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โทรคมนาคม

คณะ : เศรษฐศาสตร์
สาขา : เศรษฐศาสตร์การเงิน

คณะ : เศรษฐศาสตร์
สาขา : เศรษฐศาสตร์การคลัง

คณะ : การเงิน

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

คณะ : การจัดการ
สาขา : การเงิน

คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การเงิน

คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง

คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : การจัดระบบสารสนเทศ

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการระบบสารสนเทศ,คอมพิวเตอร์

สถานที่ : จังหวัด : กทม.
อำเภอ/เขต : กทม. (จตุจักร)
ประกาศงาน : 30/03/2558
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2558-6555 ต่อ 8331-2

สมัครงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งานราชการ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัคร สอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2557 สอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 57 ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments