งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กปร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -17 เม.ย. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กปร

“กปร”

ลิงค์: https://iqepi.com/30917/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 17 เม.ย. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศขยายกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโนบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สำนักงาน กปร. จะมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ในสังกัดกลุ่ม
วิเทศสัมพันธ์ สำนักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
(2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
(3) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(5) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการ มีทักษะในการพูด อ่าน ฟัง เขียน และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ทักษะ/สมรรถนะ : ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน กปร งานราชการ กปร รับสมัคร สอบ กปร 2557 สอบ กปร 57 กปร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กปร :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments