กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 -22 เม.ย. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์,สถาปนิก,วิศวกรโยธา,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว

“กรมการท่องเที่ยว”

ลิงค์: https://iqepi.com/30895/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,สถาปนิก,วิศวกรโยธา,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 22 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานราชการ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
วิธีการประเมิน : – ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ต้องได้คะแนนสมรรถนะที่ 1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 หากประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนสมรรถนะที่ 1 ตามที่กำหนด ถือว่าไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะและจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 – 5 (สัมภาษณ์) – ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 – 5 (สัมภาษณ์) สำหรับวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบ ในภายหลัง ณ กรมการท่องเที่ยว และทาง www.tourism.go.th

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : 6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะ ทุกองค์ประกอบ และได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 6.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะ ทุกองค์ประกอบโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสมรรถนะที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนสมรรถนะที่ 1 เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสัมภาษณ์สูงกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่เลขประจำตัวสอบลำดับก่อนกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 6.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้


ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งสถาปนิก
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

/5) ไม่เป็น …

5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2538
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานราชการ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
วิธีการประเมิน : – ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ต้องได้คะแนนสมรรถนะที่ 1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 หากประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนสมรรถนะที่ 1 ตามที่กำหนด ถือว่าไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะและจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 – 5 (สัมภาษณ์) – ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 – 5 (สัมภาษณ์) สำหรับวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบ ในภายหลัง ณ กรมการท่องเที่ยว และทาง www.tourism.go.th

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : 6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะ ทุกองค์ประกอบ และได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 6.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะ ทุกองค์ประกอบโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสมรรถนะที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนสมรรถนะที่ 1 เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสัมภาษณ์สูงกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่เลขประจำตัวสอบลำดับก่อนกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 6.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งวิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2538
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานราชการ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
วิธีการประเมิน : – ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ต้องได้คะแนนสมรรถนะที่ 1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 หากประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนสมรรถนะที่ 1 ตามที่กำหนด ถือว่าไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะและจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 – 5 (สัมภาษณ์) – ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 – 5 (สัมภาษณ์) สำหรับวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบ ในภายหลัง ณ กรมการท่องเที่ยว และทาง www.tourism.go.th

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : 6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะ ทุกองค์ประกอบ และได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 6.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะ ทุกองค์ประกอบโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสมรรถนะที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนสมรรถนะที่ 1 เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสัมภาษณ์สูงกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่เลขประจำตัวสอบลำดับก่อนกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 6.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้


ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานราชการ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
วิธีการประเมิน : – ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ต้องได้คะแนนสมรรถนะที่ 1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 หากประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนสมรรถนะที่ 1 ตามที่กำหนด ถือว่าไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะและจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 – 5 (สัมภาษณ์) – ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 – 5 (สัมภาษณ์) สำหรับวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบ ในภายหลัง ณ กรมการท่องเที่ยว และทาง www.tourism.go.th

– ทักษะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
วิธีการประเมิน : ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

– สมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
วิธีการประเมิน : ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน 6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะ ทุกองค์ประกอบ และได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 6.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะ ทุกองค์ประกอบโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสมรรถนะที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนสมรรถนะที่ 1 เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสัมภาษณ์สูงกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่เลขประจำตัวสอบลำดับก่อนกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 6.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้

สมัครงาน กรมการท่องเที่ยว งานราชการ กรมการท่องเที่ยว รับสมัคร สอบ กรมการท่องเที่ยว 2557 สอบ กรมการท่องเที่ยว 57 กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการท่องเที่ยว :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments