ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -23 เม.ย. 2558  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ปวช.ทุกสาขา หรือนักเรียนนายสิบทหารบก,นักเรียนจ่าทหารเรือ,นักเรียนจ่าทหารอากาศ,นสต.,)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/30868/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ปวช.ทุกสาขา หรือนักเรียนนายสิบทหารบก,นักเรียนจ่าทหารเรือ,นักเรียนจ่าทหารอากาศ,นสต.,)
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 14,800
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประสบการณ์
● เป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ และรับราชการต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี
ความรับผิดชอบหลัก
● ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ตรวจตราดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่โดยรอบ ธปท. ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
● ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ดูแลจัดการจราจร ตรวจตรา และควบคุมการผ่านเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ในพื้นที่ ธปท. ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยการขนส่งธนบัตร และทรัพย์สินมีค่า รวมทั้งงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
● กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยจัดจ้างจากภายนอก (Contract Out ) ในงานที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย สถานที่ และทรัพย์สิน
● ปฏิบัติงานดูแลรักษาระบบอุปกรณ์ช่วยด้านการรักษาความปลอดภัย ในห้องควบคุมงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งเฝ้าตรวจ และติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย
● ปฏิบัติงานด้านธุรการ และกำลังพล เช่น การจัดเวรรักษาการณ์ ครุภัณฑ์ส่วนกลางการเบิกจ่ายทางด้านการเงิน การบันทึกเวลามาทำงาน ฯลฯ
● ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
● เพศชาย
● มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร
● วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หรือนักเรียนจ่าทหารเรือ หรือนักเรียนจ่าทหารอากาศ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
● มีความสามารถในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
● เป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ และรับราชการต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
● มีวินัย รักษาความลับได้ดี มีประวัติเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ และไม่ขัดต่อระบบการรักษาความปลอดภัย
● บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง และสามารถปรับตัวได้ดี
● มีความพร้อม และสามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา
● สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รักษาการณ์สลับหมุนเวียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
● สุขภาพร่างกายแข็งแรง และว่ายน้ำได้
การทดสอบ
● 1.ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงาน
● 1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป – เป็นการทดสอบ ทักษะ / ความเข้าใจ / เชาว์ปัญญา / ตรรกะ / ความรู้ทางภาษา / ความรู้ทั่วไป /สถานการณ์ปัจจุบันต่างๆ และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) เบื้องต้น จำนวน 100 คะแนน
● 1.2 วิชาความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่รักษาความปลอดภัย – เป็นการทดสอบพื้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ/คำสั่งของทางราชการในส่วนของการรักษาความปลอดภัยเอกสาร/สถานที่/การประชุมลับ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัย/การป้องกันภัยต่างๆ เช่น วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย วัตถุที่ใช้ในการก่อวินาศกรรม เป็นต้น จำนวน 100 คะแนน
● 1.3 การสอบภาคปฏิบัติ – เป็นการทดสอบความสามารถและความพร้อมของสมรรถภาพร่างกาย ในระดับพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ การวิ่งระยะ 1,000 เมตร/ภายใน 4 นาที การยึดพื้น/อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง และการว่ายน้ำระยะ 50 เมตร/ไม่จับเวลา จำนวน100 คะแนน
● 2.ทดสอบด้านจิตวิทยา
● 3.การสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
● 14,800 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6753 หรือ E-mail ที่ Recruit2@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments