งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 เม.ย. 2558  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสื่อการสอน,เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรการทั่วไป,เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร,พนักงานขับรถ,เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

รถไฟฟ้ากรุงเทพ

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ”

ลิงค์: https://iqepi.com/30865/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสื่อการสอน,เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรการทั่วไป,เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร,พนักงานขับรถ,เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสื่อการสอน

ความรับผิดชอบหลัก

ผลิตและพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นวิดีทัศน์, สื่อ Multimedia
ผลิตและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ดูแล
จัดทำ และดูแล Website : Training Data Center ของส่วนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จัดหา และควบคุม ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีเพียงพอ และพร้อมใช้งาน
ดูแลพื้นที่ฝึกอบรมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา อุปกรณ์ ระบบโปรแกรม (Software) ที่ใช้ในงานฝึกอบรม เช่น โปรแกรม Computer Base Training, ระบบ E-Exam, Simulator, ระบบ/ห้อง OIC, ระบบจองห้องฝึกอบรม เป็นต้น

คุณสมบัติที่ต้องการ

เพศชาย/หญิง อายุ 23-28 ปี
ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, เทคโนโลยีการศึกษา, โสตทัศนศึกษา
มีประสบการณ์จัดทำสื่อการเรียนการสอน, นวัตกรรมทางการศึกษา, โสตทัศนศึกษา, Website อย่างน้อย 2 ปี
สามารถถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ VDO ได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้ Computer โปรแกรม Computer ทั้ง PC และ Mac ในการจัดทำสื่อ Multimedia ได้เป็นอย่างดี
สามารถเขียนโปรแกรมในการจัดทำ Website ได้
:/เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรการทั่วไป

ความรับผิดชอบหลัก

ดุแลงานด้านสารบรรณ
ดูแลงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน
ดูแลงานด้านบริการรถยนต์
ดูแลงานบริการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ และสินค้าอุปโภค-บริโภค
ดูแลงานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-32 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในงานธุรการติดต่อประสานงาน
มีทักษะในการติดต่อและประสานงาน สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้บางครั้งคราว
มีทักษะการใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS.office ได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
มีความอดทนและรักงานบริการ
กรณีปฏิบัติงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่) ต้องมีประสบการณ์ด้านการโรงแรมหรืองานดูแลอาคารสถานที่ และมีความรู้ในการจัดเตรียมการจัดเลี้ยงต่าง ๆ

:/เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร

ความรับผิดชอบหลัก

รวบรวมข้อมูลงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท
จัดทำข้อมูลและทำรายงานวิเคราะห์การใช้งบประมาณและรายงานอื่น ๆ ทางการบัญชี เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติที่ต้องการ

เพศชายหรือหญิง อายุ 24-28 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี ในงานบัญชี
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน (หรือสามารถอ่านงบการเงินได้)
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel / Function VLOOKUP
มีพื้นฐานความรู้ในมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
มนุษยสัมพันธ์ดี
:/เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร
ความรับผิดชอบหลัก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ดูแลและจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
จัดทำค่าพารามิเตอร์สำหรับอัตราค่าโดยสาร และบัตรโดยสาร
จัดเตรียมรายงานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจติดตามข้อมูลจากระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติที่ผิดปกติ
สนับสนุนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการค่าโดยสารอัตโนมัติ
หน้าที่อื่นๆ ตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีที่เกี่ยวข้องการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
มีความรู้ทางด้าน Software Development (VB), LAN Architecture, Interface Technologies และ Operating Systems
มีความรู้ด้านเทคโนโลยี RFID และ Smart Card
สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี มีทักษะการ Present งาน กล้าแสดงออก
:/พนักงานขับรถ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบในการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติงานตามตารางเวลาและงานที่ได้รับมอบหมาย
ศึกษาและเรียนรู้การใช้รถยนต์บริษัทฯ และเส้นทางต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ขับขี่รถยนต์ตามกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงปลอดภัยเป็นสำคัญ
ตรวจสอบกำหนดเวลาการเข้าซ่อมบำรุงตามระยะทางและอาการผิดปกติโดยรายงานให้ผู้จัดการแผนกสนับสนุนธุรการทั่วไปรับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ขับขี่รถยนต์ รถตู้โดยสาร หรือรถบัสตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
มีความรู้ในการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
ขับขี่รถตู้โดยสารได้
หากสามารถขับขี่รถบัสหรือรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นกะได้
สามารถปฏิบัติงานที่ จ.นนทบุรี ได้
:/เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

จัดเตรียมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและตารางการอบรม
ติดต่อประสานงานและเตรียมการรับรองวิทยากร
จัดเตรียมห้องฝึกอบรม อุปกรณ์ สื่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
ดำเนินรายการฝึกอบรมและเป็นรวิทยากรในหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่นประสานงานจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารวิทยากร ในระหว่างดำเนินโครงการฝึกอบรม
บันทึกและเก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
จัดทำจดหมาย บันทึก ประสานงานจัดซื้อจัดหา และงานด้านธุรการอื่น ๆ ภายในส่วนงาน
รับจองห้องฝึกอบรมและประสานงาน
ทำรายงานและวิเคราะห์การใช้งบประมาณของแผนกและส่วนงาน
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

เพศชาย อายุ 23-32 ปี ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในด้านการประสานงานฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอสมควร สามารถเป็นผู้ฝึกสอน หรือพิธีกรได้
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office ได้ในระดับดี
สามารถถ่ายภาพนิ่ง และวีดีโอได้ พร้อมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในงานฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
มีความอดทนสูง มุ่งมั่นและทุ่มเท มีทักษะในการวางแผนการทำงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีทักษะในการติดต่อประสานงานดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีวุฒิภาวะสูงสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรและมีความละเอียดรอบคอบ บุคลิกคล่องแคล่ว
มีสุขภาพแข็งแรง

:/

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ รถไฟฟ้ากรุงเทพ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments