การบินไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -24 เม.ย. 2558  พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น Customer Service Agent (ป.ตรี ทุกสาขา)


ฝากประชาสัมพันธ์

การบินไทย

“การบินไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/30859/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น Customer Service Agent (ปริญญาตรี ทุกสาขา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น Customer Service Agent ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รุ่นที่ 26) เพื่อปฎิบัติงานให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการเพิ่มอัตราบุคลากรสำหรับปี 2558 ณ จุดบริการต่างๆ ของ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS:Thai Ground Services) ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ลักษณะงาน

– ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways) และสายการบินลูกค้าของบริษัท การบินไทยฯ (Customer Airlines)

– ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in)
– ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
– ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ณ อาคารในประเทศและอาคารระหว่างประเทศ
– จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน
– ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– สัญชาติไทย

– เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น โดยมีเอกสาร สด.8 หรือสด.43)

– เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

– อายุต้องไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์

– วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือเทียบเท่า

– สถานภาพ ต้องไม่เคยผ่านการสมรส และไม่มีบุตร

– มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆจะเป็ประโยชน์ในการพิจารณา

– สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ

– หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

– มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel)

– ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือลหุโทษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อนตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำความเสียหายให้บริษัทฯ โดยจง ใจหรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

– ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนใน www.wingspantg.com พร้อมทั้ง print จัดเรียงเอกสาร

ประกอบการสมัคร 2 ชุดดังนี้

– ชุดที่ 1 ใบสมัคร 2 ชุด+เอกสารประกอบ 1 ชุด

– ชุดที่ 2 ใบสมัคร 1 ชุด+เอกสารประกอบ 1 ชุด

2. ใบสมัครที่ไม่ระบุคะแนน TOEIC หรือ คะแนนน้อยกว่า 500 จะไม่ได้รับการพิจารณา

3. สำหรับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี 2557 จะต้องมีใบรับรองจากสภามหาวิทยาลัยและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ยื่นด้วย

4. การแต่งกายในวันส่งใบสมัครและวันสัมภาษณ์ (Document and Grooming Screen)

– ผู้สมัครชาย แต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดำ ทับเสื้อเชิ๊ตสีขาว เนคไทสีสุภาพ

– ผู้สมัครหญิง แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสูทสีดำ ทับเสื้อสีขาว ความยาวกระโปรงปิดเข่าหรือพอดีเข่า รองเท้าหุ้ม ส้น และกระเป๋าสีดำ สวมถุงน่อง หากผมยาวต้องรวบเป็นมวยผม

เอกสารประกอบการสมัคร

– พิมพ์ใบสมัคร 3 ชุด Download ได้ ที่นี่

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

– ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด

– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุด

ขั้นตอนการ Grooming And Document Screen

วันนี้ – 7 เมษายน 2558 (9:00 น.-12:00 น.)

สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานและใบสมัคร (Download ใบสมัครได้ที่ www.wingspantg.com) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนสัมภาษณ์ตามมาตรฐานการคัดเลือกของการบินไทยฯ ณ สำนักงาน Wingspan อาคาร 6 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต

(ผู้ สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจประวัติอาชญากร ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทันทีที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด โดยรับหนังสือส่งตัวที่บริษัทฯ ออกให้)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ติดตามที่ www.wingspantg.com (วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

วันสอบสัมภาษณ์

28-29 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทยฯ (OPC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ติดต่อสอบถาม

กรุณาติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมฯ ได้ที่เบอร์ 02-545-1538 พี่มนตรี หรือ 02-545-3463 พี่กร และดูตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ที่ www.wingspantg.com

สมัครงาน การบินไทย งานราชการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การบินไทย รับสมัคร สอบ การบินไทย 2557 สอบ การบินไทย 57 การบินไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การบินไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments