ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 มี.ค. 2558  ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)”

ลิงค์: https://iqepi.com/30851/ หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
————————————————

     ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร
ปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ  ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด   โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ
  เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
  ที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์    

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เกรดเฉลี่ย (GPA)  ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • อายุไม่เกิน 27 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • มีความรู้ภาษา Java / .net  หรือ มีความรู้เกี่ยวกับ Oracle database / SQL Server
  และสามารถใช้ PL/SQL หรือ  shell script    จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
 • มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน  (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  หรือทะเบียนสมรส  หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร

     ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11  เลขที่ 63  ถ.พระราม 9
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ 10310   โทรศัพท์  0-2202-1246 และ 0-2202-1951  ทั้งนี้  ตั้งแต่
วันที่  23  – 31 มีนาคม  พ.ศ. 2558  (เว้นวันหยุดราชการ)  ในเวลาทำการ  08.30 – 15.30 น.
(พักเที่ยง)ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2  ชั้น 11 หรือ  www.ghbank.co.th  
ในวันที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2558

ประกาศ ณ วันที่  12   มีนาคม  พ.ศ.  2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สมัครงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) งานราชการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับสมัคร สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 2557 สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 57 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments