ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 มี.ค. 2558  ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ทีมตรวจสอบ e-Payment ส่วนกำกับผู้ให้บริการชำระเงิน สำนักนโยบายและกำกับระบบการชำระเงิน ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/30778/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ทีมตรวจสอบ e-Payment ส่วนกำกับผู้ให้บริการชำระเงิน สำนักนโยบายและกำกับระบบการชำระเงิน ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 31,350-48,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประสบการณ์
● ด้านการตรวจสอบ (Audit) ธุรกิจสถาบันการเงินหรือธุรกิจการให้บริการชำระเงิน (e-Payment) หรือธุรกิจอื่น อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
● หากมี CIA (Certified Internal Auditor) หรือ CISA (Certified Information Systems Auditor) หรือ CPA (Certified Public Accountant ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต) หรือ CFA (Chartered Financial Analysis) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
● มีความสามารถและทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ และการประเมินภาพรวมได้ดี
● มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
● สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและความคาดหวังจากผู้เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบหลัก
● ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงิน (สง.) Non-bank และ SFI ภายใต้พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ร.ฎ. e-Payment)
● วิเคราะห์และติดตามผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามขอบเขตแห่งบทบัญญัติของกฎหมายและเสนอแนะแนวทาง มาตรการ เพื่อป้องกันผลกระทบที่มีต่อฐานะของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเสถียรภาพของระบบการชำระเงิน รวมทั้งความเชื่อมั่นและมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
● ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60 /CBT 150
● มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
● ปริญญาโทขึ้นไป โดยต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโทในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือ MIS (Management Information System) อย่างน้อย 1 วุฒิ
● มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ (Audit) ธุรกิจสถาบันการเงินหรือธุรกิจการให้บริการชำระเงิน (e-Payment) หรือธุรกิจอื่น อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
● หากมี CIA (Certified Internal Auditor) หรือ CISA (Certified Information Systems Auditor) หรือ CPA (Certified Public Accountant ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต) หรือ CFA (Chartered Financial Analysis) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
● มีความสามารถและทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ และการประเมินภาพรวมได้ดี
● มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
● มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
● สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและความคาดหวังจากผู้เกี่ยวข้อง
การทดสอบ
● ทดสอบด้านจิตวิทยา
● การสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
● อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. คือ ผู้ตรวจสอบ : ระดับวุฒิปริญญาโท 31,350 บาท หรือ ปริญญาเอก 34,200 บาท ผู้ตรวจสอบอาวุโส: ระดับวุฒิปริญญาโท 45,650 บาท หรือ ปริญญาเอก 48,500 บาท
● เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน เช่น CPA / CFA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2356-7581 หรือ E-mail ที่ Recruit2@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments