สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -25 มี.ค. 2558  ครูผู้สอน


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

“สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/30732/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
พนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1626/2551 สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่องมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
1. วิชาเอกการเงิน/บัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ครูผู้สอน)
1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เลขที่ 81/2 หมู่ 1 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 19-25 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 074-477453 โทรสาร 074-477260

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทยที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรคร้าย พ.ศ.2549
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
7. ใบรับรองการตรวจยาเสพติด จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เลขที่ 86 หมู่ 8 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-468398 (กรณีผู้สมัครเพศชาย)

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับด้วย

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ มิได้

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เลขที่ 81/2 หมู่ 1 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์/โทรสาร 074-477453, 074-477260

5.วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

วัน เดือน ปี เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนน สถานที่
27 มีนาคม 2558 09.00 เป็นต้นไป สอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ์ 100
50
50 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้
ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่าหากคะแนนภาคความสามารถเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าหากคะแนนภาคความรู้เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตาม ลำดับคะแนน ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อการเลือกสรร ครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาตามวันและเวลาที่แจ้งตามแนบท้ายประกาศนี้
9. สิทธิประโยชน์
เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558

ว่าที่ พ.ต.
(สันทัด สัตยายุทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

เอกสารแนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ รายละเอียดดังนี้
พนักงานราชการประเภททั่วไป (ชื่อตำแหน่ง ลักษณะงาน)
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ครูผู้สอน)
เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1. การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทำสัญญาจ้าง 1 เมษายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
1.1 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลการบังคับใช้ในปัจจุบัน
1.2 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
1.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
1.4 ความรู้ทั่วไปด้านการศึกษาพิเศษ
100
สอบข้อเขียน
2. ความสามารถ ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ
ทักษะทางด้านการเรียนการสอน วิชาเฉพาะวุฒิ ฯลฯ 50 ปฏิบัติ
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนและเสียสละ การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี การประสานงาน การให้บริการ และการทำงานเป็นทีม 50 สัมภาษณ์
รวม 200

เอกสารแนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ รายละเอียดดังนี้

พนักงานราชการประเภททั่วไป (ชื่อตำแหน่ง ลักษณะงาน)
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกการเงิน/บัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ครูผู้สอน)
1. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกการเงิน/ บัญชี และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน GFMIS อย่างน้อย 2 ปี
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1. การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทำสัญญาจ้าง 1 เมษายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
1.1 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลการบังคับใช้ในปัจจุบัน
1.2 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
1.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
1.4 ความรู้ทั่วไปด้านการศึกษาพิเศษ
1.5 ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินบัญชี
100
สอบข้อเขียน
2. ความสามารถ ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ
ทักษะทางด้านการเรียนการสอน วิชาเฉพาะวุฒิ ฯลฯ 50 ปฏิบัติ
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนและเสียสละ การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี การประสานงาน การให้บริการ และการทำงานเป็นทีม 50 สัมภาษณ์
รวม 200

รายละเอียดตำแหน่งที่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

ที่ ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอัตรา หมายเหตุ
1 พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 3 เริ่มทำสัญญาจ้าง
1 เมษายน 2558
ถึง 30 กันยายน 2559

รับสมัครบุคคลเข้าเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 19-25 มีนาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา วันที่ 26 มีนาคม 2558

ประเมินสมรรถนะ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา วันที่ 27 มีนาคม 2558

ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อและขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ผ่าน การสรรหาและเลือกสรร วันที่ 30 มีนาคม 2558

รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา วันที่ 31 มีนาคม 2558

**********************************************

สมัครงาน สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ งานราชการ สงขลา สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ รับสมัคร สอบ สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 2557 สอบ สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 57 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments