ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -24 มี.ค. 2558  หัวหน้าบริหารจัดการสาขา,ผู้รักษาเงิน,หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย,ผู้รักษาเงินสาขาย่อย


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)”

ลิงค์: https://iqepi.com/30687/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้าบริหารจัดการสาขา,ผู้รักษาเงิน,หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย,ผู้รักษาเงินสาขาย่อย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

————————————————

         ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารระดับผู้ บริหารสาขา  ตำแหน่งหัวหน้าบริหารจัดการสาขา  ผู้รักษาเงิน  หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย  ผู้รักษาเงินสาขาย่อย
เพื่อปฏิบัติงานในสาขาและสาขาย่อยของธนาคาร  ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้      
คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร
หัวหน้าบริหารจัดการสาขา
(สมุห์บัญชี)  
เกรด 9 (เฉพาะสาขาภูมิภาค)
(1) อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
(2) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ทางบัญชี หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชา
บัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(3) มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร
หรือบัญชีในสถาบันการเงินมาแล้วไม่ น้อยกว่า 9 ปี
(4) มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบงบการเงิน
ของธนาคาร

ผู้รักษาเงิน  เกรด 9
(เฉพาะสาขาภูมิภาค)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(1) อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
(2) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี
การตลาด การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 
(3) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร
หรือบัญชี ในสถาบันการเงิน มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี
(4) มีความรู้ความสามารถในการจัดการเงินสดประจำวัน

หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย
(สมุห์บัญชีสาขาย่อย)  เกรด 8
(เฉพาะสาขา กทม.)

(1) อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
(2) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ทางบัญชี  หรือสาขาอื่นที่เรียน วิชาบัญชีมา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(3) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร
หรือบัญชีในสถาบันการเงิน มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี
(4) มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบงบการเงิน
ของธนาคาร

ผู้รักษาเงินสาขาย่อย  เกรด 8

(1) อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
(2) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ทางบัญชี   การตลาด การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ 
(3) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร
หรือบัญชี ในสถาบันการเงิน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี
(4) มีความรู้ความสามารถในการจัดการเงินสดประจำวัน

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  หรือทะเบียนสมรส  หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร

        ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2   ชั้น 11  เลขที่ 63  ถ.พระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ 10310   โทรศัพท์  0-2202-1951  และ 0-2202-1246    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  16 – 24 มีนาคม  พ.ศ. 2558   (เว้นวันหยุดราชการ)  ในเวลาทำการ  08.30 – 15.30 น. (พักเที่ยง)
ทั้งนี้   ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ    ณ    ธนาคารอาคารสงเคราะห์   สำนักงานใหญ่   
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2  ชั้น 11  หรือ  www.ghbank.co.th   ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558


ประกาศ ณ วันที่  5   มีนาคม  พ.ศ.  2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สมัครงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) งานราชการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับสมัคร สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 2557 สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 57 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments