กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 -20 มี.ค. 2558  นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ลิงค์: https://iqepi.com/30559/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 20 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาในการทำงานปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ประสานงาน รวบรวมข้อมูล และประมวลผลเบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลัก นโยบายรัฐบาล หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อให้ได้แผนการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2) ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สภาวะภายนอก และจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนหรือการบริหารโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) ประสานและจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการจัดทำแผนหรือการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(4) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(5) รวบรวม วิเคราะห์ รวมทั้งบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6) ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการกิจกรรมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
(1) ร่วมวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกส่วนงานและสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

วิธีการประเมิน :

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง ประเมินครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ประเมินครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 2จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 ก่อน ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินครั้ง 1 และ ครั้งที่ 2 ตามที่กำหนด การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็น ผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็น ผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาในการทำงานปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ประสานงาน รวบรวมข้อมูล และประมวลผลเบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลัก นโยบายรัฐบาล หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อให้ได้แผนการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2) ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สภาวะภายนอก และจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนหรือการบริหารโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) ประสานและจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการจัดทำแผนหรือการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(4) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(5) รวบรวม วิเคราะห์ รวมทั้งบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
(1) ร่วมวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกส่วนงานและสำนักนโยบายและยุทธสาสตร์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง ประเมินครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ประเมินครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 2จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 ก่อน ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินครั้ง 1 และ ครั้งที่ 2 ตามที่กำหนด การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็น ผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็น ผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและประมวลผลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการวิจัยเชิงนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ โครงการดำเนินงานกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐ และโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์
(2) ร่วมวางแผนงาน/โครงการ และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
(3) ศึกษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(4) ตรวจสอบ วิเคราะห์ และช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนที่จำเป็นในการดำเนินงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(5) รวบรวมและติดตามรายงานความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการต่างๆ และประมวลผลเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน
2. ด้านการวางแผน
(1) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เอกสารหรือสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
(3) ช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมศักยภาพและความสามารถในการส่งเสริม จัดตั้งและดำเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง ประเมินครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ประเมินครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 2จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 ก่อน ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินครั้ง 1 และ ครั้งที่ 2 ตามที่กำหนด การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็น ผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็น ผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป(ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆเช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(4) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
2. ด้านการวางแผน
(1) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือบุคคลทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน ที่รับผิดชอบ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง ประเมินครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ประเมินครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 2จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 ก่อน ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินครั้ง 1 และ ครั้งที่ 2 ตามที่กำหนด การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็น ผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็น ผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

สมัครงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัคร สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 57 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments