สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 มี.ค. -6 เม.ย. 2558  เศรษฐกรปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

“สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ”

ลิงค์: https://iqepi.com/30545/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกรปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 มี.ค. – 6 เม.ย. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. เศรษฐกรปฏิบัติการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
3. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. เศรษฐกรปฏิบัติการ
1) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการบริหาร
หนี้สาธารณะ กำหนดนโยบายและแนวทางในการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และพัฒนาตลาดตราสารหนี้
และกำหนดแผนและกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ แผนการออกตราสารหนี้แผนการซื้อคืนหรือไถ่ถอนตราสารหนี้
2) ดำเนินการเกี่ยวกับการกู้เงิน การค้ำประกัน และการให้กู้ต่อสำหรับโครงการเงินกู้ในประเทศ
และต่างประเทศ วิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิต การบริหารหนี้สาธารณะและความเสี่ยงจากการกู้เงินในประเทศและต่างประเทศ (รวมทั้งกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น เงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น) รวมทั้งกำหนดแผนและกลยุทธ์ในการระดมเงิน การค้ำประกัน และการให้กู้ต่อ
3) ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับสถานะหนี้สาธารณะและหนี้ของประเทศในภาพรวมเสนอแนะกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการบริหารความเสี่ยงของหนี้สาธารณะ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ และจัดทำรายงานการกู้เงินและการค้ำประกัน รวมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะและผลการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและรัฐสภา
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
4) พิจารณาความเหมาะสมของการระดมทุนสำหรับโครงการลงทุนของภาครัฐโดยศึกษา
และวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ รวมทั้งศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการระดมทุนในโครงการลงทุนของภาครัฐ ศึกษา เสนอแนะ หรือจัดทำแผนการบริหารจัดการด้านการเงินสำหรับโครงการลงทุนของภาครัฐที่เป็นการก่อหนี้สาธารณะ ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการระดมเงินทุน หรือจัดหาแหล่งเงินทุน สำหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ ประสานกับรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สถาบันการเงิน และนักลงทุน เพื่อจัดหาแหล่งเงินกู้ และรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
5) วิเคราะห์ภาระหนี้ของรัฐบาล ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงบชำระหนี้ของรัฐบาลเกิดประโยชน์สูงสุด กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารงบชำระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งดำเนินการชำระหนี้ กำกับและติดตามการชำระเงินที่ให้กู้ต่อและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันและการให้กู้ต่อ
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
1) ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ
ให้ดำรงตำแหน่ง
2) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของส่วนราชการ
3) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
4) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนหลักเกณฑ์ การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
5) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
6) ศึกษา รวบรวมตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย
การรักษาวินัยและจรรยา
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
1) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้บังคับบัญชาหรือหน่วยรับตรวจรับทราบผลการตรวจสอบ
2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้ง
การบริหารงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
3) สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
4) เสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือ
การทุจริต
5) ติดตามผลการตรวจสอบพร้อมทั้งเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร
6) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้
การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. เศรษฐกรปฏิบัติการ
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1)ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
2)ความรู้เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
3)ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) ความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ
2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

3. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) ความรู้ทางด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน มาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
2) ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ งบประมาณ การเงิน บัญชี การพัสดุ
3) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ งานราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัคร สอบ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2557 สอบ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 57 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments