งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กบข. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กบข.

“กบข.”

ลิงค์: https://iqepi.com/30524/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


งานบริหารเงินกองทุน 2 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ขอบเขตความรับผิดชอบ
ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจหลัก และนโยบายทางการเงินการคลัง หรือนโยบายต่าง เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งศึกษากำหนดข้อสมมติฐานของตลาด (Capital Market Assumption) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตอบแทน / ความเสี่ยงขององค์กร ตลอดจน ร่วมวางแผนและกำหนดกลยุทธการลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 
คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
·   ปริญญาตรี/โท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
·   มีประสบการณ์ด้านกลยุทธ์การลงทุน 4 ปีขึ้นไป
·  ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุน
·   สามารถใช้ MS-Office ได้ดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน (ตราสารหนี้)

ขอบเขตความรับผิดชอบ

วิเคราะห์ ให้ความเห็นประกอบการตัดสินใจลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชน ทั้งประเทศไทย และต่างประเทศ อาทิ ตราสารหนี้บริษัทเอกชน,สถาบันการเงิน หรือตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สมดุลกับระดับความเสี่ยง รวมถึงติดตามสถานะทางเครดิตของผู้ออกดตราสารหนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สมดุลกับระดับความเสี่ยง รวมถึงติดตามสถานะทางเครดิต ของผู็ออกตราสารหนี้ที่มีวงเงินลงทุน และความเสี่ยงด้าน Settlement อันเกิดจากคู่ค้าตราสารหนี้

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาโท ด้าน บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์การลงทุน หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8-10 ปี
 • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ที่ดี
 • มีทักษะในการนำเสนอ และสามารถสื่อสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

งานบริหารความเสี่ยง 1 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน

ขอบเขตความรับผิดชอบ

       ดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยรวบรวมข้อมูล ประเมินผลตลอดจนวิเคราะห์ผลเชิงลึกด้านบริหารความเสี่ยงของกองทุน และใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อจำลองสถานการณ์

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาโท ด้าน Risk Management ,Finance,  Financial Engineering ,Engineering, Economics ,Statistics, Mathematics หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ ทางด้านการเงิน/การลงทุน, การบริหารความเสี่ยง ,เศรษฐศาสตร์ ,การใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรม
 • มีความชำนาญในเชิง Quantitative
 • มีทักษะในการสื่อสาร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์

ขอบเขตความรับผิดชอบ
        บริหารจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ของ กบข. เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบริหารและพัฒนาขีดความสามารถของ ฝ่ายงานและบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของ กบข.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
 • ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
 • มีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะในการบริหารทีมงาน (Managerial Skill)
 • มีความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • มีทักษะในการสื่อความ และนำเสนอ และสามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตความรับผิดชอบ
·        บริหาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศของ กบข.เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ด้านสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร ตลอดจนวางแผน ปรับปรุงพัฒนางานสถาปัตยกรรมระบบงานเทคโนโลยี
 
คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
 • ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จัดทำกระบวนการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 • มี ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ภาษา วิทยาการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้
 • มีความรู้ด้านการประเมิรความเสี่ยต่อระบบสารสนเทศ
 • มีทักษะในการบริหารทีมงาน (Managerial Skill)
 • มีความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • มีทักษะในการสื่อความ และนำเสนอ และสามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขอบเขตความรับผิดชอบ
บริหาร งาน/ปรับปรุง กำกับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศของ กบข.เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ด้านสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร ตลอดจนวางแผน ปรับปรุงพัฒนางานสถาปัตยกรรมระบบงานเทคโนโลยี
 
คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
 • ปริญญาตรี/โท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านนโยบาย กรอบแนวทางการดำเนินงาน และมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประสบการณ์ด้านมาตรฐานสารสนเทศ เช่น ISO/IEC 27001 หรือ ISO/IEC 20000
 • มีความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงต่อระบบสารสนเทศ
 • มีทักษะในการสื่อความ และนำเสนอ และสามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

ลูกจ้างชั่วคราว IT (2 อัตรา)

ขอบเขตความรับผิดชอบ
 
     ทำหน้าที่พัฒนาโปรแกรมตามที่กำหนด ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
 • มีความรู้ในการออกแบบพัฒนาระบบงาน และระบบจัดการฐานข้อมูลเช่น Microsoft SQL 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านภาษา Microsoft Visual Studio.NET,C#.NET,SQL Stored Procedure,WCF
 • มีประสบการณ์ในการทดสอบระบบ(Quality Assurance)

งานบริหาร 2 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่อาวุโส- ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสำนักงาน(งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)

ขอบเขตความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการและตรวจสอบ ดูแลการจัดหา เจรจาต่อรองเพื่อให้ได้พัสดุทันเวลาที่ต้องการและขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ
 • ดำเนินการต่ออายุสัญญาเกี่ยวกับงานจัดหา เพื่อให้งานมีความต่อเนื่อง
 • แต่งตั้งและประสานงานกับคณะกรรมการในการจัดหา เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการคัดเลือกผู้ค้าในอนาคต
 • ให้คำแนะนำเรื่องจัดหาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความถูกต้องตรงตามระเบียบพัสดุฯที่กำหนดไว้

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 3  ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 ขอบเขตความรับผิดชอบ
 • จัด ทำบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ดูแลการรับจ่ายเงิน ของกองทุน ให้มีความรัดกุมและเหมาะสม ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางการเงินที่สำคัญเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 0-3  ปี
 • มีความรู้ด้านภาษี/รู้มาตรฐานบัญชี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี /SAP
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี

Thai Administration Services 2 ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการใหญ่

ขอบเขตความรับผิดชอบ

อำนวยการ และกำกับดูแล ให้การบริหารจัดการ  ดูแลข้อมูลทะเบียนสมาชิก กบข.  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  แผนธุรกิจ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีการเงิน  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานปฏิบัติการ หรืองานบริการลูกค้า ที่มีฐานลูกค้าจำนวนมาก อย่างน้อย 15 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาในธุรกิจ
 • มีความรู้และทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ

ลูกจ้างชั่วคราว

ขอบเขตความรับผิดชอบ
 
  ทำหน้าที่ทดสอบโปรแกรมที่กำหนด ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
 • มีความรู้ใ/ประสบการณ์นการออกทดสอบระบบงาน Quality Assurance และ Software Testing Process.
 • มีความรู้ระบบจัดการฐานข้อมูลเช่น Microsoft SQL  ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านภาษา Microsoft SQL Server,Windows/Web Developmet, C#.Net

 

สมัครงาน กบข. งานราชการ กบข. รับสมัคร สอบ กบข. 2557 สอบ กบข. 57 กบข. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กบข. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ กบข. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments