สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง 21 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

“สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”

ลิงค์: https://iqepi.com/30520/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง 21 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ตำแหน่งที่รับสมัคร
  ตำแหน่ง จำนวนที่รับ วันที่ลงประกาศ
1

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
Risk Management Officer

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารความเสี่ยง หรือการควบคุมภายใน หรือการตรวจสอบ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผน การวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานสากล
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย พรบ. กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของสำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility)

 • ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสำนัก งาน และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
 • สื่อสาร รณรงค์ และจัดอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ         เกี่ยวกับการบริหารจัดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

:/

1 09/02/2015
2

เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์
Senior/ Officer Strategist

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านนโยบาย แผน และงบประมาณภาครัฐ หรือแผนงานธุรกิจ และการจัดทำกลยุทธ์ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี
 • ประสบการณ์ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
 • มีความรู้ด้านเทคนิคการวางแผนและการวิเคราะห์ เช่น Balanced Score Card การจัดทำแผนธุรกิจ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือความคุ้มค่าโครงการ     

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility)

 • รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงาน และจัดทำคำของบประมาณประจำปี
 • รวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตรงตามแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
 • รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลตัวชี้วัด ระดับสำนักงานและฝ่าย รวมถึงตัวชี้วัดโครงการหลักของสำนักงาน

:/

2 09/02/2015
3

ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Consulting

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ หรือสาขาที่อื่นเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ และบริหาร
 • มีทักษะด้านการให้บริการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibilities)

 

 • เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ
 • ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของผู้รับบริการ เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดเตรียมงานนำเสนอโครงการและเข้าร่วมการนำเสนอโครงการแก่ผู้รับบริการ
 • วิเคราะห์ประเด็นความต้องการของผู้รับบริการในเชิงเทคนิค รวมถึง การใช้งาน ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการออกแบบบริการให้เหมาะสมแก่ผู้รับบริการ

:/

3 09/02/2015
4

นิติกร / นิติกรอาวุโส
Legal

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการจัดทำ MOU (Memo of Understanding), ข้อตกลง (Agreement), สัญญา (Contract) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาครัฐ หรือ ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคเอกชนต่อภาคเอกชน โดยเฉพาะในกิจกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบนิติกรรมสัญญาที่มีประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครอง การอนุญาต ต่างๆ
 • มีความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ
 • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในกระบวนการจัดทำนิติกรรมสัญญา และจัดทำร่างสัญญาได้ทุกประเภท
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และในการร่างสัญญามาตรฐานในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibilities)

 • ดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา ข้อตกลง MOU รวมทั้งงานด้านสอบสวนและคดีของสำนักงาน
 • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อหารือในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน
 • ดูแลงานด้านลิขสิทธ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงาน และจัดทำคำสั่งประกาศต่างๆ ของ สรอ.
 • ศึกษาวิจัย วิเคราะห์กฎหมาย มติ ครม. และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไป อย่างถูกต้อง

:/

2 09/02/2015
5

ผู้เชี่ยวชาญเครือข่าย: Data Center
Network Engineer Specialist

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่อย่างน้อย 7 ปี
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบเครือข่ายขนาดใหญ่รองรับการใช้งานไม่ต่ำกว่า 150 ผู้ใช้งาน อย่างน้อย 2 งาน
 • ได้รับใบรับรอง Cisco Certified Network Associate (CCNA) หรือใบรับรอง Certified Data Center Professional (CDCP) หรือใบรับรอง Certified Design Associate (CCDA) หรือใบรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านเครือข่ายในระดับที่สามารถให้คำปรึกษาและแนะแนวทางในการดำเนินงาน
 • มีความรู้ด้าน Network Design, Routing Protocol, Network Management System, Network Security และ Configuration Router & Switch
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์และระบบพื้นฐานของ Data Center

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility)

 • วางแผน และออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อให้ระบบสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยง่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อแก้ปัญหา หรือปรับปรุงหรือเพิ่มเติมหรือโยกย้ายอุปกรณ์ (เช่น Router, Hubs, Switches, Network accessory, Leased Lines และ Cabling ต่างๆ) หรือระบบให้มีการทำงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มที่
 • วิเคราะห์การใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศเบื้องต้น เพื่อหาต้นเหตุของปัญหาและนำไปสู่การแก้ไข
 • จัดทำทะเบียนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์หรือการทำสัญญาการบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือ ระบบฯ รวมทั้งสัญญาเช่าซื้อ, เช่าอุปกรณ์หรือระบบฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้อุปกรณ์และระบบฯ ต่างๆ ได้รับการบำรุงรักษาหรือปรับแต่งอย่างเรียบร้อย
 • ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ เช่น รายละเอียดด้านเทคนิคให้ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
 • ดูแล และบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทุกประเภท (Main Site, Backup Site, DR Site) ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

:/

0 09/02/2015
6

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจ
Business Development Specialist

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  การตลาด การจัดการ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน การลงทุน และการวางแผนงบประมาณ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 7 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ (Business Feasibility Study) โดยเฉพาะในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ Network, System, Application และ Security
 • มีทักษะด้านการค้นคว้าวิจัยตลาด การวางแผนผลิตภัณฑ์ การประเมินโครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibilities)

 • ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่นแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการแสวงหาโอกาสในการดำเนนธุรกิจและบริการใหม่
 • ริเริ่ม และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจ/โครงการใหม่ๆ (Project Feasibility) ที่สอดรับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
 • ให้การสนับสนุน ข้อเสนอแนะ และติดตามผลการนำธุรกิจ/โครงการที่ได้รับการริเริ่มไปดำเนินการ
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ประสานงาน วิเคราะห์ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดของสำนักงนในด้านต้นทุน ผลตอบแทน และผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ

:/

2 09/02/2015
7

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
Senior Product Development Specialist

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ การลงทุน การเงิน และการวางแผนงบประมาณ
 • มีทักษะด้านการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Feasibility Study and Development)
 • มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ Network, System, Application และ Security
 • มีทักษะด้านการค้นคว้าวิจัยตลาด การวางแผนผลิตภัณฑ์ และประเมินความเป็นไปได้ของงานโครงการ

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility)

 • ร่วมในการกำหนดแนวทาง และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ ภายใตกรอบการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจ/โครงการใหม่ (Project Feasibility)
 • ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานและเอกสารวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริการ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค  รวมไปถึงการดำเนินโครงการนำร่อง (Pilot Project)  และประเมินผลของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ ก่อนนำเข้าสู่การดำเนินการตามระบบต่อไป
 • ให้ข้อเสนอแนะ ดูแลและติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการพร้อมทั้งบริหารจัดการ ควบคุมคุณภาพ และแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามการรับประกันคุณภาพของการให้บริการ
 • วิเคราะห์ผลสำรวจและประเมินผลคุณภาพของระบบบริการและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไป (Product Improvement)

:/

3 09/02/2015
8

วิศวกรบริหารโครงการ
Project Management Engineer

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT, MIS)

– มีประสบการณ์งานบริหารโครงการ (Project Management) ประมาณ 3 – 5 ปี

– มีประสบการณ์งานบริหารโครงการ ภาครัฐ หรือเอกชน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป และไม่ต่ำกว่า 5 โครงการ

– หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ เครือข่าย หรือด้าน Application  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ

– มีทักษะ ความรู้และความชำนาญทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เช่น Network System Application และ Security เป็นอย่างดี

– มีทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

– มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม

หน้าที่ความรับผิดชอบ: (Responsibilities)

– ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามผล แก้ไขปัญหา ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) เช่น ด้าน Network ,System Application  และ Security กับผู้บริหารงานโครงการหรือทีมงาน

– ติดตามสถานะ และควบคุมการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงาน และแผนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

– ควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนในการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานฯ

:/

1 09/02/2015
9

ผู้จัดการส่วนการตลาดและการสื่อสาร
Manager of Marketing and Communication Division

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาด การสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืองานที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
 • มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
 • มีความรู้ด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ สินค้าและบริการ
 • มี่ทักษะด้านการวางแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibilities)

 • ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการของลูกค้า และปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ในการขยายผลิตภัณฑ์และบริการสู่ วิเคราะห์ความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินกิจกรรมการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงาน

:/

1 19/01/2015
10

เจ้าหน้าที่นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
e-Government Policy Officer

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านวางแผนนโยบาย การวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์โครงการ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ ความสนใจ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆ ของโลกและประเทศ รวมถึงผลกระทบ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีต่างๆ ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility)

 • ศึกษาและรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาประกอบการจัดนโยบาย
 • วิเคราะห์และมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมแนวทางการพัฒนาอันดับด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

:/

2 18/01/2015
11

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
Internal Auditor

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายใน 0-2 ปี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานการตรวจสอบภายใน การบัญชี การเงิน ภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย พรบ. กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการขององค์กร
 • มีทักษะการวิเคราะห์ การประเมินผล การนำเสนอ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อาทิ MS-Office, E-mail      

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility)

 • ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน หรือระบบงานของส่วนงานต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานปรับปรุงแก้ไขที่กำหนดไว้
 • ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

:/

1 19/12/2014
12

เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
Customer Service

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือการดูแลศูนย์บริการลูกค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibilities)

 • ดูแล รับแจ้งเหตุขัดข้อง ข้อร้องเรียน ข้อสอบถาม และข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • วิเคราะห์ปัญหาข้อร้องเรียนเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษา และแนวทางการแก้ปัญหา หรือประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไป
 • ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา พร้อมแจ้งผลความคืบหน้าในการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
 • บันทึกข้อมูลปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาลงระบบ Trouble Shooting   เพื่อใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาและรับเรื่อง ในอนาคต
 • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในการให้บริการ จัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ บริการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งครอบคลุมถึง

  • รายงานการรับและแก้ไขข้อร้องเรียนประจำเดือน (Monthly Report)
  • รายงานการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน / แนวทางการป้องกันปัญหาทุกรายไตรมาส
  • รายงานประจำปี สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

:/

1 12/12/2014
13

วิศวกรระบบสารสนเทศ
System Engineer

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความสามารถในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการ (Unix, Linux, Windows Server)  หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถในด้านการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เช่น VMWare, Hyper-v, Open Stack และ Cloud Stack เป็นต้น
 • มีความสามารถด้านติดตั้ง บำรุงรักษาระบบ การปรับแต่งซอฟต์แวร์ และความมั่นคงปลอดภัย ต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility)

 • ดำเนินการ ดูแล บริหารจัดการระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและมีความปลอดภัยตามมาตราฐานสากล
 • ทดสอบและติดตั้ง Software, Hardware  เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน
 • ดำเนินการสำรองข้อมูล (Backup) ระบบงานต่างๆ เพื่อให้สามารถเก็บรักษาข้อมูลสำคัญไว้ได้ในกรณีเกิดปัญหาต่างๆ

:/

1 12/12/2014
14

สถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Architect

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Architecture) พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบแนวคิด (Proof of Concept) 
 • มีทักษะในการพัฒนาแอปพิลเคชั่น งานด้านวิศวกรรมและปฏิบัติการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibilities)

 • มีส่วนร่วมพัฒนาสถาปัตยกรรมหรือกรอบแนวทางหลักของโครงการ/แนวคิดต่างๆ ที่ผ่านการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว โดยครอบคลุมถึง สถาปัตยกรรมเชิงธุรกิจ (Business) สถาปัตยกรรมด้านมาตรฐานข้อมูล (Data) สถาปัตยกรรมด้านระบบสารสนเทศ (Application) และสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology)
 • ดำเนินตามที่ได้รับมอบหมายในการพัฒนาต้นแบบ และดำเนินการทดสอบแนวคิด (Proof of Concept) เพื่อทดสอบและประเมินผลการพัฒนาว่าถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

:/

1 12/12/2014

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์
108 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2206 E-mail:recruit@ega.or.th

สมัครงาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ งานราชการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัคร สอบ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 2557 สอบ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 57 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments