งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -25 มี.ค. 2558  ภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2558

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สอบ

“สอบ ภาค ก. ก.พ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/30192/ หรือ
ตำแหน่ง: ภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2558
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: ไม่จำกัด
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 25 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ตามรายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ (เอกสารหมายเลข 1)

2. วิธีดำเนินการ

2.1 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง และจะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส่วนราชการนั้นจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนั้นต่อไป ทั้งนี้ จะให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันฯ ที่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กำหนด

2.2 การดำเนินการสอบ

(1) สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558 และวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 โดยผู้สมัครสอบจะมีสิทะิเข้าสอบในวันใดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 11 แห่ง คือ

ศูนย์สอบภาค ก. ก.พ.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รหัสศูนย์สอบ รายชื่อศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ
01 กทม. 150,000
02 ฉะเชิงเทรา 20,000
03 ราชบุรี 30,000
04 ชลบุรี 30,000
05 เชียงใหม่ 50,000
06 พิษณุโลก 50,000
07 อุดรธานี 50,000
08 อุบลราชธานี 40,000
09 นครราชสีมา 40,000
10 สุราษฎร์ธานี 40,000
11 สงขลา 50,000

ทั้งนี้ อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(2) กรณีที่นั่งสอบในศูนย์สอบที่ประสงค์จะเลือก ครบจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ แต่หากไม่สามารถเลือกศูนย์สอบใดๆ ได้เนื่องจากที่นั่งสอบทุกศูนย์สอบครบจำนวนแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

3.1 ผู้สอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

3.2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ในระดับต่างๆ ตามรายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

4. การรับสมัครสอบ ผู้ประสบค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558” ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินตั้งแต่วันที่ 5-25 มีนาคม 2558 (สมัครได้ถึง 25 มี.ค. แต่ชำระเงินได้ถึงวันที่ 26 มี.ค. 2558)

สมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 แห่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

ส่งผลคะแนนทดสอบวิชาภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุ TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP, TU-GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50% ของการทดสอบนั้นๆ ส่งผลการทดสอบทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 วงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ 14 พ.ค. 2558 – 5 ม.ค.2559

 

(สมัครงาน สอบ ภาค ก. ก.พ. งานราชการ สอบ ภาค ก. ก.พ. รับสมัคร สอบ สอบ ภาค ก. ก.พ. 2557 สอบ สอบ ภาค ก. ก.พ. 57 สอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบ ภาค ก. ก.พ. :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 พ.ค. 2558
สอบวันที่: 12 ก.ค. 2558, 29 ส.ค. 2558 (สอบวันเดียว)
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ สอบ ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12