ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 -27 ก.พ. 2558  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/30082/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 19,300-22,750
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 27 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : ๑)ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒)อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑)ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการจัดการความรู้
๒)พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรอกแบบข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ต่างๆ
๓)ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ วิจัย ประสานงานแผนงาน งบประมาณ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา
๔)ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๓)มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การทำตารางข้อมูล การวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูลได้เป็นอย่างดี
๔)มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติและสามารถใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้
๕)มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
๖)มีความรู้พื้นฐานในการค้นหา สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆและจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ
๗)มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผน และการจัดทำงบประมาณ
๘)มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
๙)มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ทักษะ/สมรรถนะ : ๑๐)มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
๑๑)มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
๑๒)สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๑๓)หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาคุณภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments