สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -28 ก.พ. 2558  หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

“สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/29215/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4

————————————————–

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น

เจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4 จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่

 28 กุมภาพันธ์ 2558

  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน  รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้

1.1  มีสัญชาติไทย

1.2  อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

1.3  สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา

1.4  มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดกำหนดไว้เฉพาะแต่ละตำแหน่ง)

1.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

1.6  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

1.7  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ

กิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 15 อัตรา :

 3.  กำหนดการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4 :

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้

จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558  (รายละเอียดกำหนดการคลิ๊ก)

4.   การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร (Word : คลิ๊ก) / (PDF : คลิ๊ก) โดยกรอกรายละเอียด

พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับ” ให้ครบถ้วนมายังฝ่ายทรัพยากร-

บุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่

4.1  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4  ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

4.2  ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

(องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่  47/433  หมู่ 3 

ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่

ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นสำคัญ

4.3  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th 

(อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน) และให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร

ฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดย “รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ” ส่งในวันทดสอบ

ภาคทฤษฎีอีกครั้ง

5.  เอกสารประกอบการสมัคร

5.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป(ถ่ายในครั้งเดียวกันและไม่เกิน 6 เดือน)

5.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน

5.3  สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)

5.4  หนังสือรับรองเงินเดือน โดยระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน

5.5  สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)

5.6  หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

5.7  สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร  (ถ้ามี)

5.8  อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสาร

ประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

6.  ขั้นตอนการคัดเลือก

6.1  คัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัคร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา, ประสบการณ์

ทำงานรวม, ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน พร้อมทั้งข้อมูลและหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงในใบสมัคร  ทั้งนี้ผู้สมัคร

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี

6.2  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีต้องทำการทดสอบ 3 รายวิชา ได้แก่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่, ความรู้ภาษาอังกฤษ, ความรู้คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

และทดสอบทางจิตวิทยา

6.3  ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จาก

คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ รวมทั้งต้องเข้าทดสอบทางจิตวิทยา ทั้งนี้ผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการทดสอบจิตวิทยา

หรือทดสอบทางจิตวิทยาไม่ผ่าน สถาบันจะไม่รับเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ทุกกรณี

6.4  ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีและคะแนนการสัมภาษณ์ เกินกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนสอบ

ทั้งหมด และผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 

        กรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วในตำแหน่งนั้น ๆ แล้ว แต่มีผู้สมัคร

ที่มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและมีความเหมาะสม สถาบันอาจขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกไว้

โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบ

6.5  ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี หรือสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ,

รองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู)  ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์

ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ

 7.  หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้สมัครมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน หรือมี

คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็น

เจ้าหน้าที่ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาจ้างหรือสัญญาทดลองงานแล้วแต่กรณี

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 02-980-6688 ต่อ 1134,1133

email : recruitment@dti.or.th

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4

————————————————–

ลำดับ ตำแหน่ง สังกัด จำนวน(อัตรา)
1 นักวิจัย (Aircraft Design) ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน 1
2 นักวิจัย (Metallurgical and Material Engineering) ส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 1
3 นักวิจัย(Aerial & Sea Vehicle System Design) ส่วนงานวิศวกรรมยานรบ 2
4 นักวิจัย (Fuze and Explosive) ส่วนงานวิศวกรรมวัตถุระเบิด และนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี  1
5 นักวิจัย (Modeling Simulation & Testing) ส่วนงานวิศวกรรมวัตถุระเบิด และนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี  1
6 นักพัฒนา (ด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
วัตถุระเบิดและยุทโธปกรณ์)
ส่วนความปลอดภัยทางวิศวกรรม 1
7 นักบริหารโครงการ (ประสบการณ์รวม 10 ปี) ส่วนงานบริหารโครงการ 1
8 นักบริหารโครงการ (ประสบการณ์รวม 5 ปี) ส่วนงานบริหารโครงการ 2
9 เจ้าหน้าที่ผสมดินขับ ส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน รป.
จ.นครสวรรค์
1
10 เจ้าหน้าที่เตรียมสารอ๊อกซิไดซ์ ส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน รป.
จ.นครสวรรค์
1
11 เจ้าหน้าที่เตรียมวัตถุดิบ ส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน รป.
จ.นครสวรรค์
1
12 เจ้าหน้าที่ทดสอบแบบไม่ทำลาย ส่วนคุณภาพและความปลอดภัย รป.
จ.นครสวรรค์
1
13 วิศวกรซ่อมบำรุง ส่วนสนับสนุน รป. จ.นครสวรรค์

สมัครงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ งานราชการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัคร สอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 2557 สอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 57 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ :ตนเอง  mail  email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments