ไม่มีหมวดหมู่

กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 -20 มี.ค. 2558  กองพันทหารราบที่ 4

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทหารราบที่

“กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ”

ลิงค์: https://iqepi.com/28328/ หรือ
ตำแหน่ง: กองพันทหารราบที่ 4
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 118
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 20 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

( สำเนา )
– ครุฑ –
ประกาศกองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
………………………………
ด้วย กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร สังกัด กองพัน ทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พลปืนเล็ก จำนวน 118 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครโดยทั่วไป
๒.๑ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๒.๒ เป็นทหารกองหนุน (พลทหารกองประจำการหรือจบหลักสูตร นศท. ปีที่ ๓ ขึ้นไป) อายุไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๒๘)
๒.๓ มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด ก็ได้
๒.๔ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร โดยมีส่วนสูงตั้งแต่ ๑๖๕ ซ.ม. ถึง ๑๗๕ ซ.ม. น้าหนักไม่ต่ากว่า ๔๘ กก. และไม่เกิน ๘๐ กก. ไม่มีรอยสัก ตามร่างกาย หรือแผลเป็น ไม่เป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒.๕ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลย ในคดีอาญา และไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำ
โดยประมาท
๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๓. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วนในวันสมัคร ดังต่อไปนี้.-
๓.๑ รูปถ่ายชุดสุภาพ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน) ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง ๓.๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรองของผู้สมัคร และของบิดา มารดาผู้ให้กาเนิด เพื่อแสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจน จำนวน ๑ ชุด พร้อม ตัวจริง
๓.๕ ในกรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับผู้สมัคร ให้นาสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาแสดงด้วย
๓.๖ ในกรณีที่บิดา มารดา ถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นาหลักฐานสำเนาใบมรณะบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา ด้วย
๓.๗ ในกรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรส แต่มารดาไม่ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดา หรือมารดาที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วย เช่น สูติบัตร
๓.๘ ในกรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น จะต้องนาสำเนาทะเบียนของบิดา มารดา ที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วย
๓.๙ กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ให้นาหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
๓.๑๐ สำเนาทะเบียนกองประจำการ (สด.๓) ๑ ฉบับ (ขอรับที่แผนกสัสดีจังหวัด)
๓.๑๑ สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๓.๑๒ ประวัตินายสิบ – พลทหาร (ทบ.๑๐๐ – ๐๗๕) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ (สาหรับ พลทหารกองประจำการ ขอรับที่หน่วยต้นสังกัดเดิม)
๓.๑๓ ใบรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม (สาหรับพลทหารกองประจำการ)
๓.๑๔ สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสาเร็จการฝึกวิชาทหาร (เฉพาะผู้ผ่าน
หลักสูตร นศท.) ๑ ฉบับ
๓.๑๕ คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.ต., จ.ต. (เฉพาะพลทหารกองประจำการ ขอรับที่หน่วย ต้นสังกัดเดิม) ๑ ฉบับ
๔. วิชาที่สอบคัดเลือก
๔.๑ สอบภาควิชาการ (ข้อเขียน)
๔.๑.๑ วิชาทหารเบื้องต้น
๔.๑.๒ หน้าที่พลเมืองไทย
๔.๑.๓ หน้าที่ของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
๔.๑.๔ ความรู้ทั่วไป
๔.๒ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๔.๒.๑ ดันพื้นในเวลา ๒ นาที
๔.๒.๒ ลุกนั่งในเวลา ๒ นาที
๔.๒.๓ วิ่ง ๒,๐๐๐ เมตร
๔.๒.๔ ว่ายน้า ๒๕ เมตร
๕. วัน / เวลา รับสมัคร : ๒ – ๒๐ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ( ณ ร้อย.ปล.ที่ ๑ ร.๑ พัน.๔ รอ. ในวันและเวลาราชการ)(เว้นวันหยุดราชการ)
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก : ๒๓ มี.ค.๕๘ (ให้ตรวจสอบทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.4thinfantry.in.th)
๗. วันสอบคัดเลือก : ๒๔ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๐๐ สอบภาควิชาการ (ข้อเขียน)
: ๒๕ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๓๐ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
: ๒๖ – ๒๗ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๓๐ สอบสัมภาษณ์
๘. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
๘.๑ ครั้งที่ ๑ : ๗ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ – ๐๙๓๐ (หากมาช้ากว่ากาหนด ๓๐ นาที ถือว่าสละสิทธิ) ณ บริเวณหน้า บก.ร.๑ พัน.๔ รอ.
๘.๒ ครั้งที่ ๒ : ๒๗ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ ประกาศผลการตรวจร่างกาย (ให้ตรวจสอบ ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.4thinfantry.in.th)
๙. ตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบคัดเลือก : ๘ – ๙ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ ( ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
๑๐. รายงานตัวและพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจประวัติอาชญากร : ๒๘ ก.พ.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ ๑๑. ทาสัญญาเข้ารับราชการและค้าประกัน
๑๑.๑ ลาดับที่ ๑ – ๕๐ : ๒๙ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐
๑๑.๒ ลาดับที่ ๕๑ – ๑๑๘ : ๓๐ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐
๑๒. ทาประวัติ รปภ.๑
๑๒.๑ ลาดับที่ ๑ – ๕๐ : ๓๐ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐
๑๒.๒ ลาดับที่ ๕๑ – ๑๑๘ : ๑ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐
๑๓. คำแนะนาและข้อพึงระมัดระวัง
๑๓.๑ อ่านคำแนะนาให้ชัดเจน ทั้งผู้ปกครอง และผู้สมัคร ก่อนตัดสินใจสมัคร หรือ หากมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครเท่านั้น ท่านจะได้คำตอบ และรายละเอียดที่ถูกต้อง
๑๓.๒ การเดินทางไปติดต่อในสถานที่ราชการในการสมัครสอบ, สอบภาควิชาการ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สอบสัมภาษณ์ และติดต่อราชการต่างๆ ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เสื้อมีปก สีสุภาพ สอดชายเสื้อในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น มิฉะนั้นทางราชการจะไม่รับสมัครหรือพิจารณาไม่ให้เข้าห้องสอบ
๑๓.๓ หากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเลื่อนกาหนดการสอบต่าง ๆ จึงให้จดจากาหนดการและสถานที่ในการสอบให้แน่ชัด มิฉะนั้นท่านอาจจะเสียสิทธิของท่านเอง
๑๓.๔ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุด และต้องนำมาแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอนที่มีการสอบ ( พร้อมบัตรประชาชน ) หากบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบชารุดหรือสูญหาย เจ้าหน้าที่ฯ จะออกบัตรประจำตัวสอบใหม่ให้กับผู้สมัคร แต่ผู้สมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
๑๓.๕ ในวันสมัคร วันสอบคัดเลือก ตามขั้นตอนต่างๆ ที่ได้กาหนด ไม่จำเป็นต้อง นำผู้ปกครองไปด้วย ทางราชการจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว
๑๓.๖ ในวันประกาศผลสอบ ผู้สมัครต้องไปดูประกาศผลสอบด้วยตนเอง เพื่อแสดงตน และรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติได้ถูกต้อง สาหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคคลตัวจริง หน่วยจะนำไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (สาหรับบุคคลอะไหล่ จะนำไปตรวจร่างกายเป็นบางส่วน)
๑๓.๗ อย่าใช้เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่ผ่านการปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ ถ้าตรวจพบ นอกจากท่านถูกตัดสิทธิแล้ว ยังต้องถูกดำเนินคดีอาญาอีกด้วย
๑๓.๘ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการนั้น ผู้สมัครจะต้องใช้ความรู้และความสามารถของตนเองเท่านั้นในการสอบ หากมีกลุ่มมิจฉาชีพหรือบุคคลที่แอบอ้างตัวว่าจะกระทำการใดๆ เพื่อช่วยให้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ อย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาด หรือหากพบเบาะแสการกระทำในลักษณะดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ ฝ่ายธุรการและกำลังพล ร.๑ พัน.๔ รอ. ทราบ (โทร. ๐ – ๒๒๗๒ – ๖๕๕๕)
๑๓.๙ ผู้ใดประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการ ให้สอบถามรายละเอียดหรือขอรับระเบียบการรับสมัครได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เลขที่ ๙๒/๑ ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ – ๒๒๗๒ – ๖๕๕๕ หรือดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ (http://www. 4thinfantry.in.th)
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
( ลงชื่อ ) พ.อ. ศักดิ์ศิริ แข็งแรง
( ศักดิ์ศิริ แข็งแรง )
ผบ.ร.๑ พัน.๔ รอ.
ฝ่ายธุรการและกำลังพล
ร.ท. ร่าง ก.พ.๕๘
ส.อ. พิมพ์/ทาน ก.พ.๕๘
พ.ต. ตรวจ ก.พ.๕๘
พ.ท. ตรวจ ก.พ.๕๘
พ.ท. ตรวจ ก.พ.๕๘
พ.ย.56

สมัครงาน กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ งานราชการ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ รับสมัคร สอบ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ 2557 สอบ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ 57 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 มี.ค. 2558
สอบวันที่: 24,25 มี.ค. 2558
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5