สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -20 ก.พ. 2558  ผู้ช่วยเลขานุการ,ผู้ประสานงาน,เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี,นักการตลาดเพื่อสังคม,หัวหน้าฝ่ายงานสื่อสารสาธารณะและการตลาดเพื่อสังคม,หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนากิจการเพื่อสังคม


ฝากประชาสัมพันธ์

สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

“สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/28314/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ,ผู้ประสานงาน,เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี,นักการตลาดเพื่อสังคม,หัวหน้าฝ่ายงานสื่อสารสาธารณะและการตลาดเพื่อสังคม,หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนากิจการเพื่อสังคม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 20,000-45,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน 6 อัตรา

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1) หัวหน้าฝ่าย งานพัฒนากิจการเพื่อสังคม[SOCIAL BUSINESS DEVELOPMENT LEAD]

อัตราเงินเดือน 35000 ถึง 45000 บาท

คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารธุรกิจ การประกอบการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์การทำงานในด้านการพัฒนาธุรกิจหรือการประกอบการอย่างน้อย 3 ปี

มีทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการ
มีความสนใจเรื่องนวัตกรรมสังคม กิจการเพื่อสังคม

มีทักษะและความรู้ในการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ และ แผนธุรกิจ

กรอบความรับผิดชอบในการทำงาน
ออกแบบและบริหารจัดการการสนับสนุนระบบบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมผ่านเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ให้คำแนะนำและเชื่อมต่อประสานการดำเนินการของกิจการเพื่อสังคมกับมาตรการส่งเสริมต่างๆ ให้สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมได้ในระดับสูง
บริหารจัดการระบบรับรองกิจการเพื่อสังคม
กำกับดูแลและบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ในฝ่าย

2) หัวหน้าฝ่าย งานสื่อสารสาธารณะและการตลาดเพื่อสังคม [SOCIAL COMMUNICATION AND MARKETING LEAD]

อัตราเงินเดือน 35000 ถึง 45000 บาท

คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิเทศน์ศาสตร์ การตลาด การสื่อสาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานในด้านการสื่อสาร และ หรือ การตลาด อย่างน้อย ๔ ปี

มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจการเปลี่ยนแปลงรอบตัว
มีความสนใจเรื่องนวัตกรรมสังคม กิจการเพื่อสังคม
มีทักษะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงานกับกลุ่มคนภายนอก

กรอบความรับผิดชอบในการทำงาน

ออกแบบและบริหารจัดการแผนการสื่อสารสาธารณะและแผนการตลาดเพื่อสังคม
ประสานงานสร้างความร่วมมือในการสื่อสารกับเครือข่ายสื่อและบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดของสังคม
กำกับดูแลและบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ในฝ่าย

3) นักการตลาดเพื่อสังคม [SOCIAL MARKETER]

อัตราเงินเดือน 20000 ถึง 30000 บาท

คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิเทศน์ศาสตร์ การตลาด การสื่อสาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานในด้านการสื่อสาร และ หรือ การตลาด อย่างน้อย ๒ ปี
มีวินัย และ ความรับผิดชอบในการทำงานสูง
มีความสนใจเรื่องนวัตกรรมสังคม กิจการเพื่อสังคม
มีทักษะและความรู้ในด้านการใช้สื่อ SOCIAL MEDIA

กรอบความรับผิดชอบในการทำงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการตลาดเพื่อสังคม
บริหารจัดการเวปไซต์ เฟซบุค และ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบและดูแลกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสังคมของสำนักงาน ได้แก่ หลักสูตร SE101, SE TALKS, SE WEEK
ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน และ เครือข่าย

4) เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีอาวุโส ๑ อัตรา [SENIOR ACCOUNTANT]

อัตราเงินเดือน 25000 ถึง 32000 บาท
คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินการบัญชี
มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินการบัญชีขององค์กรอย่างน้อย ๕ ปี
มีวินัย และ ความรับผิดชอบในการทำงานสูง

กรอบความรับผิดชอบในการทำงาน

ดูแลและจัดเตรียมเอกสารระบบการเบิกจ่ายเงินของสำนักงาน
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง โปร่งใส

5) ผู้ประสานงานอาวุโส ๑ อัตรา[SENIOR PROGRAMME COORDINATOR]

อัตราเงินเดือน 35000 ถึง 45000 บาท

คุณสมบัติ

จบ การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานในส่วนงานข้างต้นอย่างน้อย ๕ ปี
มีวินัย และ ความรับผิดชอบในการทำงานสูง
มีทักษะและความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการโครงการ และ การประสานงานกับภาคีความร่วมมือต่างๆ

กรอบความรับผิดชอบในการทำงาน

ดูแลระบบการบริหารจัดการโครงการของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบติดตามได้ง่าย
ติดตามการดำเนินการและประสานงานแก้ไขปัญหาการดำเนินการโครงการที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงตามเป้าหมาย ภายในเวลาที่กำหนด
ประสานงานและให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการในสำนักงานที่ดูแลโครงการ

6) ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงาน

คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการพัฒนาสังคม บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีวินัย และ ความรับผิดชอบในการทำงาน
มีทักษะและความรู้ในเรื่องการประสานงาน

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word Excel Internet ได้ดี

กรอบความรับผิดชอบในการทำงาน

มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
จัดทำบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่างๆ และเอกสารการประชุม
ปฏิบัติงานอย่างอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สิ่งที่ต้องจัดส่ง

1. ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยย่อ
2. ตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)
3. ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และ เหตุผลที่สนใจอยากทำงานกับ สกส. โดยย่อไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

(ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน Transcript แบบฟอร์มสมัคร ฯลฯ)

ปิด รับสมัครวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยท่านที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุจะได้รับการติดต่อนัดหมายเพื่อเข้า สัมภาษณ์งาน เริ่มจากวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

โดยส่งมาที่ info@tseo.or.th

สกส.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับสมัครก่อนกำหนดหากได้เจ้าหน้าที่ที่ตรงคุณสมบัติแล้ว
 

สมัครงาน สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ งานราชการ สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 2557 สอบ สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 57 สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments