ไม่มีหมวดหมู่

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ก.พ. -09 มี.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ลิงค์: https://iqepi.com/27816/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500–19,250
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ก.พ. – 09 มี.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานและการคิดวิเคราะห์ ประเมินแผนงานและผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบื้องต้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ภายใต้
การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทั้งภาคการเกษตร ชุมชน และอุตสาหกรรม พร้อมทั้งผลักดันสู่แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งภูมิภาค ถึงระดับประเทศ ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดและ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(2) ศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเป็นไปได้ของความสำเร็จของแผนงานและผลงานวิจัย/โครงงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงและเครือข่ายสู่เชิงพาณิชย์อีกทั้งแผนงานและผลงานวิจัย/โครงงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วประมวลสรุปเสนอพร้อมข้อเสนอแนะในการนำไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชน จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค
(3) ประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภาคีกระทรวงที่ดำเนินการในเชิงพื้นที่ ในลักษณะบูรณาการร่วมกัน
(4) จัดหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการให้คำแนะนำ และให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และวัดผลสัมฤทธิ์ของงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
(5) ร่วมวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการเทคโนโลยี รวมทั้งแนวทางการดำเนินงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน เพื่อให้มีระบบงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเทคโนโลยี
(7) ประสานงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหลัก นโยบายรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงการประมวลผลข้อมูลทั้งจากสภาวะภายนอก และจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวง รวมทั้งการจัดทำแผนและการบริหารโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(8) ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการและตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้
(9) ประสานและจัดทำแผนงาน/โครงการ รวมทั้งประสานงานเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบและร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานคณะกรรมการ/อนุกรรมการคณะทำงานและ
ผู้ประสานงานเครือข่าย เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรม
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับนโยบายและแผนด้านการนำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเครือข่ายความร่วมมือภาคใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการดำเนินงานสู่พื้นที่จังหวัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสอดคล้องกันเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและการขยายความร่วมมือ
(3) ร่วมกำหนดแนวทางการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
– ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และเสนอข้อคิดเห็นการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
– นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับชาติและระดับกระทรวง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา
วิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประสานความร่วมมือและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบุคคล หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้หรือนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการสร้าง
ภูมิปัญญาและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(2) ร่างหนังสือโต้ตอบทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกาลเทศะ และพิธีการที่กำหนดไว้
(3) วิเคราะห์ และจัดเตรียมการดูงาน การจัดทำประเด็นเจรจาหารือ และการประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงการสรุปผลการประชุมหรือเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ในการไปกำหนดนโยบายหรือท่าทีของประเทศต่อไป
(4) ร่วมวางแผนและดำเนินการด้านพิธีการในการต้อนรับและจัดเลี้ยงแขกต่างประเทศที่เข้าพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เพื่อให้ได้ความพึงพอใจ ความร่วมมือ การช่วยเหลือหรือการเจรจาตกลงที่เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(5) ร่วมวางแผนและจัดกำหนดการเยือนต่างประเทศ รวมทั้งติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้การเดินทางต่างประเทศประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
(6) ศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อประกอบการให้ข้อคิดเห็น
การกำหนดท่าทีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และในการประชุมระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนกลยุทธ์ แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศแก่บุคคลหรือหน่วยงาน
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
(2) ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เพื่อผลิต เผยแพร่ จัดทำเป็นเอกสารทางวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
– ความสามารถในการอ่าน วิเคราะห์ ตีความ และสรุปความภาษาอังกฤษ
– การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
– นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับชาติและระดับกระทรวง
– ความรู้ในเรื่องของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัคร สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 57 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 มี.ค. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9