สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  นักพัฒนาองค์กร,นักวิเคราะห์,ที่ปรึกษา,นักวิจัย,ผู้ช่วยวิจัย,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการฝ่าย,วิศวกร,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

สวทช.

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/26951/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาองค์กร,นักวิเคราะห์,ที่ปรึกษา,นักวิจัย,ผู้ช่วยวิจัย,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการฝ่าย,วิศวกร,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 

ตำแหน่ง ฝ่าย หรืองาน ศูนย์ จำนวน วันที่ปิดรับสมัคร
นักพัฒนาองค์กร / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร BIOTEC 1 01/03/2015
วันที่ประกาศ 28/01/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : พัฒนาองค์กร (หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ/การประยุกต์ใช้ intervention เครื่องมือด้านการพัฒนาองค์กรต่างๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 การสื่อสารและการติดต่อประสานงาน
2 การถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอทั้งด้านการพูดและการเขียน
3 การวิเคราะห์ข้อมูล
4 การบริหารจัดการโครงการ
5 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาองค์กรต่างๆ
6 ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสารและการนำเสนองาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษา วินิจฉัยองค์กร เพื่อวางแผนและดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กร และ/หรือพัฒนาบุคลากรองค์กร
2 ประสานงานและดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาองค์กรตามนโยบายของ สวทช. เช่นระบบคุณภาพ ISO 9001
3 วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมต่างๆด้านการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนจัดทำและนำเสนอรายงานเพื่อรายงานความก้าวหน้า
4 ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
5 นำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงเครื่องมือ วิธีการทำงาน ระบบใหม่ๆด้านพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพและผลผลิตในองค์กร
6 ดูแลและให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
7 การตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ทันสมัย ถูกต้องครบถ้วน

:/

นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการกลาง NANOTEC 1 28/02/2015
วันที่ประกาศ 28/01/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : การวิเคราะห์/ การบริหารจัดการโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์/ประเมินผลงานวิจัย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค ตลอดจนประเมินผลงานเปรียบเทียบกับแผนที่ได้มีการกำหนดไว้
2 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัย และนำงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ
3 ประสานงานและติดตามความก้าวหน้า ของงานที่เกี่ยวข้องเช่น โครงการวิจัย โปรแกรม หรือนโยบายและแผนในภาพรวมงานวิจัยของศูนย์/สวทช. เพื่อให้เกิดการส่งมอบผลงานต่อโปรแกรมวิจัย/แผนและนโยบายของศูนย์แห่งชาติ เพื่อพัฒนาได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
4 วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำรายงานที่รับผิดชอบ ของโครงการวิจัย/ หรือวิเคราะห์ ประเมินผลเพื่อจัดทำแผนงานวิจัยที่รับผิดชอบของโครงการวิจัย โปรแกรม หรือนโยบายและแผน
5 ประสานงานการจัดประชุม/สัมมนาระหว่างนักวิจัยและบุคคล/หน่วยงานภายใน/ภายนอก เพื่อแสวงหาความร่วมมือ /แหล่งทุนในโครงการวิจัย รวมทั้งระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานต่างๆ ภายใน/ภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการดำเนินงานและพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย
6 จัดเก็บข้อมูลของโครงการวิจัย/แผนงานวิจัยให้ทันสมัยและพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน

:/

ที่ปรึกษา / งานพัฒนาหลักสูตร/และบริการใหม่ TMC 1 28/02/2015
วันที่ประกาศ 27/01/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การออกแบบ พัฒนา ประสานงาน การบริหารจัดการโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านพัฒนาบุคลากรด้าน วทน.

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การจัดการ หลักการธุรกิจการตลาด
2 ความรู้ในลักษณะงาน ธุรกิจของ สวทช.
3 ความรู้ด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่เกี่ยวข้อง
4 ความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารจัดการโครงการ หลักสูตรฝึกอบรม
5 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
6 ทักษะการจัดทำข้อเสนอโครงการ รายงาน และ การเขียนจดหมายราชการ
7 ทักษะการนำเสนอและถ่ายทอด การเจรจาต่อรอง
8 ทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่ามืออาชีพ
9 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
10 ทักษะการเป็นวิทยากร พิธีกร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล Technology / กลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้า/นักวิจัย/เครือข่าย/พันธมิตร รวมทั้งติดต่อและผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
2 ประสานงาน/เจรจราต่อรองกับลูกค้า เพื่อทำการนัดหมายและในการให้ข้อมูล บริการแก่ลูกค้าเบื้องต้น/นักวิจัย รวมทั้งนำเสนอเรื่อรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี/รูปแบบและเงื่อนไขการร่วมทุน เงื่อนไขความเป็นเจ้าของ/ การจัดสรรผลประโยชน์
3 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลงาน วิจัย/Technology/สิทธิบัตร/ตลาด/การเงิน/เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับ วิเคราะห์ความสามารถในการคุ้มครอง/commercialization/ร่วมลงทุน/Spin off/รับจ้างและร่วมิจัย
4 บริหารจัดการโครงการ/โครงการวิจัย/สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ/ทรัพย์สินทางปัญญา/การลงทุนในโครงการที่ไม่มีความซับซ้อน
5 ออกแบบหลักสูตร/หัวข้อ คัดเลือกวิทยากร จัดการฝึกอบรม/สัมมนา และประเมินผลการฝึกอบรม
6 ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าภายในและภายนอก สวทช.
7 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการของ สวทช.
8 บริหาร จัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
9 ร่วมออกแบบ พัฒนา ประสานงานและบริหารจัดการโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยยกระดับความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมของภาคผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
10 ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยี/นวัตกรรม/กลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้า/นักวิจัย/พันธมิตรรัฐและเอกชน /เครือข่าย รวมทั้งประสานงาน ติดต่อ สื่อสาร ถ่านทอด และผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
11 ร่วมทดสอบหลักสูตรที่เป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ตลอดจนประเมินความเป็นไปได้ (Technology,Market,Economic) ในระยะยาวที่จะตอบโจทย์ความต้อการของประเทศ
12 พัฒนาคู่ธุรกิจใหม่ และ/หรือ ขยายผลความสัมพันธ์เดิม เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจระดับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
13 ร่วมพัฒนาระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการดำเนินงาน รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
14 บริหารเครือข่ายความร่วมมือ ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ลูกค้า /พันธมิตรทั้งภายในและภายนอก สวทช.
15 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

:/

ที่ปรึกษา / งานบริหารและสนับสนุนธุรกิจ TMC 1 28/02/2015
วันที่ประกาศ 27/01/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การพัฒนา ประสานงาน การบริหารจัดการโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม รวมทั้งประสบการณ์ด้านพัฒนาบุคลากรด้าน วทน.

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การจัดการ หลักการธุรกิจ หลักการตลาด
2 ความรู้ในลักษณะงานธุรกิจของ สวทช.
3 ความรู้ด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่เกี่ยวข้อง
4 ความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารจัดการโครงการ หลักสูตรฝึกอบรม
5 การจัดทำข้อเสนอโครงการ รายงาน และการเขียนจดหมายราชการ
6 ทักษะการนำเสนอและถ่ายทอด การเจรจาต่อรอง
7 ทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมืออาชีพ
8 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
9 ทักษะการเป็นวิทยากร พิธีกร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล Technology / กลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้า/นักวิจัย/เครือข่าย/พันธมิตร รวมทั้งติดต่อและผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย/Technology/ตลาด/การเงิน/กฎหมาย/เพื่อดูความเป็นได้และให้ความเห็น
3 ประสานงาน/เจรจราต่อรองกับลูกค้า เพื่อทำการนัดหมายและในการให้ข้อมูล บริการแก่ลูกค้าเบื้องต้น/นักวิจัย หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกำกับดูแล
4 บริหารจัดการโครงการ/โครงการวิจัย/สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ/ทรัพย์สินทางปัญญา/การลงทุนในโครงการที่ไม่มีความซับซ้อน
5 พัฒนาหลักสูตร/หัวข้อ คัดเลือกวิทยากร จัดการฝึกอบรม/สัมมนา และประเมินผลการฝึกอบรม
6 ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม สัมมนา รวมถึงโครงการพัฒนาบุคลากร
7 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการขอ สวทช.
8 บริหาร จัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
9 ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ/จัดฝึกอบรม-สัมมนา / จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสื่อการสอน
10 ร่วมพัฒนาระบบ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลการตลาด ข้อมูลเอกชนเพื่อการดำเนินงาน
11 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

:/

นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว NANOTEC 1 01/03/2015
วันที่ประกาศ 23/01/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 36 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : เคมีอินทรีย์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์
ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
ด้าน : ในงานวิจัยด้านเคมีอนินทรีย์ หรือวัสดุศาสตร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม ในโครงงานวิจัยตามแผนของห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว
2 ประสานงานทั่วไป เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ BIOTEC 1 28/02/2015
วันที่ประกาศ 23/01/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : กระบวนการหมักจุลินทรีย์ หรือวิศวกรรมระบบ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 การใช้โปรแกรมทางวิศวกรรมศาสตร์
2 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office
3 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ปฏิบัติงานวิจัยในโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการปรับแต่งกระบวนการผลิตต้นแบบเพื่อผลักดันเอนไซม์ภายในประเทศสู่ภาคอุตสาหกรรม
2 ปฏิบัติงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการผลิตสารชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์ต่างๆ
3 จัดทำและทวนสอบ Standard of procedure(SOP) ของการปฏิบัติงานกับจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในระดับขยายขนาด

:/

นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง NANOTEC 1 01/03/201

5

วันที่ประกาศ 23/01/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : เภสัชศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี ชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : งานวิจัยทางด้านเคมี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือเภสัชศาสตร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดำเนินการวิจัย เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามแผนงานของห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอง
2 รายงานผลการปฏิบัติงาาน ข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
3 ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายของห้องปฏิบัติการ
4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง BIOTEC 1 28/02/2015
วันที่ประกาศ 20/01/2015

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : ประมง
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ,เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,วาริชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
ด้าน : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความเข้าใจคอมพิวเตอร์ในระดับที่แก้ไขเบื้องต้นได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 บริหารจัดการการปรับปรุงพันธุ์กุ้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง
2 รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเลี้ยงกุ้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง

:/

ผู้จัดการ / งานสื่อสารภายในองค์กร CT 1 28/02/2015
วันที่ประกาศ 20/01/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจและการจัดการ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 4 ขึ้นไป
ด้าน : การวางแผน ประเมินผลงาน บริหารโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ความรู้ / ความเข้าใจในลักษณะงาน / ธุรกิจของสวทช.
2 ความรู้ / ความเข้าใจในพื้นฐานทางด้านธุรกิจ
3 ความรู้ / ความเข้าใจในการบริหารคน
4 ความรู้ / ความเข้าใจด้านกลยุทธ์และแผนงานของสวทช.
5 ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน
6 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขององค์กรสมัยใหม่
7 ทักษะการใช้ Software เพื่อการบริหาร
8 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2 บริหารและกำกับดูแล รวมทั้งติดตามประเมินผลและปรับแผนงานและทรัพยากรในงานที่รับผิดชอบ ทั้งในแง่ของงบประมาณและบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสวทช. อย่างถูกต้องเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานฯ
3 บริหารผลการปฏิบัติงาน พัฒนาขีดความสามารถ วางแผนสายอาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในความรับผิดชอบ โดยการมอบหมายงาน ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงและสอนงาน
4 สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงาน กลยุทธ์และนโยบายของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5 ริเริ่มและพัฒนากระบวนการดำเนินงานและวิธีการปฏิบัติงานภายในงานที่รับผิดชอบ
6 สร้างและรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสวทช. เพื่อช่วยในการติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบ
7 รายงานผลการดำเนินงานของงานที่รับผิดชอบ

:/

ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายประเมินผลองค์กร CT 1 01/02/2015
วันที่ประกาศ 16/01/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การบริหารจัดการเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 10 ปี
ด้าน : งานบริหารจัดการ การประเมินผลงาน บริหารโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ประสบการณ์ในการวางแผน ประเมินผลงาน บริหารโครงการ
2 ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของ สวทช.
3 ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารของ สวทช.
4 ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารธุรกิจ
5 ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคน
6 ความรู้ / ความเข้าใจด้านกลยุทธ์และแผนงานของ สวทช.
7 ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน
8 ทักษะการใช้ Software เพื่อการบริหาร
9 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขององค์กรสมัยใหม่
10 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษาและพัฒนาวิธีการในการประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช. รวมถึงจัดให้มีกลไกการประเมินผลที่สนับสนุนให้การปฎิบัติงานของ สวทช.เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
2 เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงานของ สวทช. เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและต่อคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานพิจารณาการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบจากการดำเนินงานของ สวทช.และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์แห่งชาติให้มีกรประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงานของศูนย์ฯ
3 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงบประมาณ เครือข่ายการประเมินแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการประเมินผลองค์กรตามพันธกิจของหน่วยงานนั้น ๆ
4 ศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.
5 ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.
6 ผลักดันให้มีการนำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ไปสู่การปฎิบัติทั่วทั้งองค์กร
7 ส่งเสริม สื่อสาร พัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากร สวทช.
8 รายงานผลการปฎิบัติงานแก่ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
9 ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว NANOTEC 1 28/02/2015
วันที่ประกาศ 15/01/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี วัสดุศาสตร์ ปิโครเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม ในโครงการตามงานวิจัยตามแผนของห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว
2 รายงานผลปฏิบัติงาน ข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
3 ประสานงานทั่วไป เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4 ปฏิบัติงานตามหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
:/

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว MTEC 1 15/02/2015
วันที่ประกาศ 15/01/2015

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ปฏิบัติด้านงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ กลุ่มโลหะ เซรามิกส์ คอมโพสิต และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณสมบัติ
2 ร่วมวางแผนและดำเนินงานตามแผนโครงการวิจัย
3 ควบคุม ปรับปรุง บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
4 จัดเก็บข้อมูลจากงานวิจัย นำเสนอข้อมมูลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

:/

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์ MTEC 1 28/02/2015
วันที่ประกาศ 15/01/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี (เคมีอินทรีย์)
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 การสังเคราะห์ เคมีอินทรีย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 สังเคราะห์สารประกอบเคมีอินทรีย์ และสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2 ทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อพิสูจน์โครงสร้างทางเคมี และวิเคราะห์สมบัติอื่นๆ ของสารเคมีที่ได้รับมอบหมาย
3 ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
4 รวบรวมผลงานวิจัย วิเคราะห์ผล ประชุม รายงานผลและเผยแพร่ผลงาน

:/

วิศวกร / หน่วยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมัน MTEC 1 28/02/2015
วันที่ประกาศ 15/01/2015

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ออกแบบและเขียนแบบวงจรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
2 ออกแบบและเขียนแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ด้วย PCB Design Software
3 รวบรวม แก้ไข และจัดระเบียบแบบทางวิศวกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเขียนแบบ
4 ประสานงานกับทีมงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
5 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เมื่อมีภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
6 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก MTEC 1 28/02/2015
วันที่ประกาศ 15/01/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดูแลเครื่องมือทดสอบของห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2 ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ โดยรับผิดชอบดูแลเครื่อง GFAAS และ ICP
3 บันทึกผลการทดสอบ
4 จัดเก็บเอกสารตามระบบ ISO9001 / ISO17025

:/

วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC 1 15/02/2015
วันที่ประกาศ 15/01/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถใช้การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้ง พูด อ่าน เขียน
2 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดูแลรักษาระบบเครื่องจักรในสายการผลิตวงจรรวม
2 พัฒนาเครื่องจักร เพื่อให้รองรับความต้องการในกระบวนการผลิต
3 การใช้เทคนิคทางวิศวกรรมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา

:/

วิศวกร / ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน MTEC 1 28/02/2015
วันที่ประกาศ 15/01/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมยานยนต์
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ด้าน การทำงานของเครื่องยนต์ การออกแบบเชิงวิศวกรรม การใช้งานเชื้อเพลิงชีวภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบชีวมวล เช่น Bio-Oil Separator และ empty palm fruit bunch gasifier
2 ปฏิบัติงานด้านดูแลเครื่องมือเชิงกลต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
3 ให้คำปรึกษาและนำเยี่ยมชม แก่บุคคลที่สนใจ

:/

วิศวกร / ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ MTEC 1 28/02/2015
วันที่ประกาศ 15/01/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเครื่องกล แมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้า ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
ด้าน : Biomedical Engineering Design/ Menufacturing

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
2 มีความรู้และความชำนาญในการใช้โปรแกรมการออกแบบ 3มิติ
3 สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
4 มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์
2 ร่วมประสานงาน ผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ทางการแพทย์ และหน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
3 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

:/

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาสัมพันธ์ BIOTEC 1 05/02/2015
วันที่ประกาศ 07/01/2015

เพศ : หญิง
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหาร
ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
ด้าน : การบริหารโครงการหรือการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ/ชาวต่างชาติ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะการบริหารจัดการสูง มีความคิดเชิงระบบ มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารเป็นอย่างดี
2 มีความรับผิดชอบ และภาวะผู้นำสูง
3 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
4 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ส่งเสริมให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งแต่การพัฒนาความร่วมมือ (การจัดประชุม หารือ สัมมนา ระหว่างศูนย์และหน่วยงานต่างประเทศ)การติดตามความร่วมมือ (จัดประชุม follow up) จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2 สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ศูนย์ เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่นการสร้าง network กับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
3 ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2557 สอบ สวทช. 57 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments