รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -28 ก.พ. 2558  ช่างเทคนิค, วิศวกร,เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินและสัญญา


ฝากประชาสัมพันธ์

รถไฟฟ้ากรุงเทพ

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ”

ลิงค์: https://iqepi.com/26948/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค, วิศวกร,เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินและสัญญา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 44
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ช่างเทคนิค (หน่วยซ่อมบำรุง)

ตำแหน่งช่างเทคนิค (Facility)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :

– ควบคุมและดูแลการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, ประปา, แอร์, สุขาภิบาล และงานอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสถานรถไฟฟ้า MRT

– ซ่อมบำรุงรักษาระบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมและระบบน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

– ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงของผู้รับเหมา

– บริหารจัดการข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้สมัคร:-

– เพศชาย อายุระหว่าง 23-28 ปี

– จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์

– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

– สามารถทำงานเป็นกะได้ (มี 3 กะ เช้า/บ่าย/ดึก)

– สุขภาพแข็งแรง

สวัสดิการของบริษัท:-

ค่ากะ/เครื่องแบบพนักงาน/ค่ารักษาพยาบาล/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/บัตรโดยสารรถไฟฟ้าส่วนลด 50%/เงินช่วยเหลือค่าสมรสและค่าคลอดบุตร/ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ/เงินปรับประจำปี/เงินบำรุงขวัญ/รถรับส่งจากสำนักงานใหญ่ไปสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมทุกชั่วโมง

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน/วุฒิการศึกษา/เอกสารราชการทหาร/รูปถ่าย เข้ามายังแผนกสรรหาและว่าจ้างได้ที่ recruitment@bangkokmetro.co.th หรือ napapornk@bangkokmetro.co.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โทร. 02-3542000 ต่อ 3101-3103, 3105, 3106

:/


วิศวกร (ระบบควบคุมและระบายอากาศ)

ความรับผิดชอบหลัก

รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัยระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
ควบคุมงานซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย – ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน

คุณสมบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศบ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า แมคาทรอนิกส์ หรือ อิเล็คทรอนิกส์
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน/ ด้านการควบคุมระบบเครื่องจักรในโรงงาน หรืออาคารสูง
สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนภาษาไทย -อังกฤษ ได้ดี
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
มีทักษะในการวางแผน

:/


วิศวกร ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงและความน่าเชื่อถือของระบบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการดำเนินการงานซ่อมบำรุง รวมถึงความเชื่อถือได้ของระบบอุปกรณ์
ศึกษา วิเคราะห์ แผนงานซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการซ่อมบำรุง
ประสานงานกับผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 24-30 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ
มีความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการงานซ่อมบำรุง(Maintenance Management System) / การจัดทำแผนPM / การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักร
หากมีประสบการณ์ทำงานด้านขนส่งมวลชน /ด้านควบคุมระบบเครื่องจักรในโรงงาน หรืออาคารสูง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

:/


เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินและสัญญา
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาด้านรักษาความปลอดภัย และด้านรักษาความสะอาด ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างงาน
ดำเนินการตามแผนงานคัดเลือกผู้รับเหมา ด้านรักษาความปลอดภัย และด้านรักษาความสะอาด
วางแผน ติดตาม ควยคุม ตรวจสอบและแก้ไขการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในความรับผิดชอบ
จัดทำ ตรวจสอบ และทบทวนขั้นตอนปฏิบัติงานของแผนก
งานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-32 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการวิเคราะห์ งานวางแผน
สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียนในระดับสื่อสารได้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

:/

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ รถไฟฟ้ากรุงเทพ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments