รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ม.ค. 2558  วิศวกร,พนักงานรับ-ส่งเอกสาร,เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร, เจ้าหน้าที่การตลาด


ฝากประชาสัมพันธ์

รถไฟฟ้ากรุงเทพ

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ”

ลิงค์: https://iqepi.com/26947/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,พนักงานรับ-ส่งเอกสาร,เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร, เจ้าหน้าที่การตลาด
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิศวกร ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงและความน่าเชื่อถือของระบบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการดำเนินการงานซ่อมบำรุง รวมถึงความเชื่อถือได้ของระบบอุปกรณ์
ศึกษา วิเคราะห์ แผนงานซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการซ่อมบำรุง
ประสานงานกับผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 24-30 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ
มีความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการงานซ่อมบำรุง(Maintenance Management System) / การจัดทำแผนPM / การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักร
หากมีประสบการณ์ทำงานด้านขนส่งมวลชน /ด้านควบคุมระบบเครื่องจักรในโรงงาน หรืออาคารสูง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

:/พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับ-ส่งเอกสารและพัสดุตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
จัดเตรียมยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องเหมาะสมและทันเวลา
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ในแผนกฯ เพื่อความพร้อมในการบริการ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีประสบการณ์ในงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) อย่างน้อย 2 ปี
กรณีต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีประสบการณ์ในการรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) อย่างน้อย 3 ปี
มีความรอบรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล และสถานที่สำคัญต่างๆ
มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
มีรถมอเตอร์ไซค์และใบอนุญาตขับขี่เป็นของตัวเอง
หากสามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

:/เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลและจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
จัดทำค่าพารามิเตอร์สำหรับอัตราค่าโดยสาร และบัตรโดยสาร
จัดเตรียมรายงานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจติดตามข้อมูลจากระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติที่ผิดปกติ
สนับสนุนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการค่าโดยสารอัตโนมัติ
หน้าที่อื่นๆ ตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

ชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีที่เกี่ยวข้องการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
มีความรู้ทางด้าน Software Development (VB), LAN Architecture, Interface Technologies และ Operating Systems
มีความรู้ด้านเทคโนโลยี RFID และ Smart Card
สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี มีทักษะการ Present งาน กล้าแสดงออก

:/เจ้าหน้าที่การตลาด
ความรับผิดชอบ

บริหารจัดการระบบ Customer Relationship Management(CRM)ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และจัดทำรายงานประจำเดือน
วางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ และดูแลการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกในการดำเนินกิจกรรมการตลาด
งานจัดทำรายงาน และเอกสารต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย หรือหญิง อายุ 24-35 ปี
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์
มีประสบการณ์ในงานการตลาด การสำรวจข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างน้อย 2 ปี
มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และสามารถทำ Slide Presentation ได้ดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, บุคลิกดีมีความคล่องแคล่วและมีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
มีทักษะในการเจรจาต่อรองและทักษะในการนำเสนองานต่อระดับบริหาร
มีวุฒิภาวะและความยืดหยุ่นในการทำงาน

:/

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ รถไฟฟ้ากรุงเทพ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments