ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -6 มี.ค. 2558  วิศวกร โรงพิมพ์ธนบัตร

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/26944/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร โรงพิมพ์ธนบัตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 28,500-34,200
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งวิศวกร โรงพิมพ์ธนบัตร  
 
 

ชื่อตำแหน่ง

วิศวกร  โรงพิมพ์ธนบัตร

ตำแหน่งงานที่ 1

ขอบเขตงาน

·         ควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารต้นกำลัง ระบบสนับสนุนการผลิต ศึกษา วิเคราะห์  ให้ คำแนะนำ พัฒนา ออกแบบ จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดพัสดุ (Specification) และควบคุมดูแลงานด้านการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ให้กับทุกส่วนงานในสายออกบัตรธนาคาร

·         ควบ คุมงานติดตั้ง เสริมสร้าง ปรับปรุง ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารต้นกำลัง ระบบสนับสนุนการผลิต และติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบการดำเนินงาน วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ

·         ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า พัฒนา ให้คำแนะนำ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคารต้นกำลัง ระบบสนับสนุนการผลิต และติดตามศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งงานที่ 2

ขอบเขตงาน

·         ออก แบบ จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดทางเทคนิค (Specification) งานวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ และระบบควบคุมของเครื่องจักรผลิตธนบัตร รวมทั้งระบบสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วางแผน การดำเนินการปรับปรุงพัฒนา ซ่อมบำรุงรักษา รวมทั้งจัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย

·         ควบคุมงานติดตั้ง เสริมสร้าง ปรับปรุง ระบบวิศวกรรมเครื่องจักรผลิตธนบัตร และติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา  รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบการดำเนินงาน วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักร

·         ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า พัฒนา ให้คำแนะนำ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรผลิตธนบัตร และติดตามศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งงานที่ 3

ขอบเขตงาน

·         ควบ คุมดูแลระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งงานออกแบบ จัดทำรายละเอียดข้อกำหนด (Specification) ให้คำปรึกษา ซ่อมแซม เสริมสร้างปรับปรุง งานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และงานสอบเทียบเครื่องมือวัด ให้กับสายออกบัตรธนาคารออกแบบ

·         ควบคุมงานติดตั้ง เสริมสร้าง ปรับปรุง ระบบรักษาความปลอดภัย และติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบการดำเนินงาน

·         ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า พัฒนา ให้คำแนะนำ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย และติดตามศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

·         สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร

·         หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ

มีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

·         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

·         ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5

·         ด้านระบบปรับอากาศขนาดใหญ่และการอนุรักษ์พลังงาน / ด้านดูแลเครื่องจักร /
ด้านเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ในการควบคุมดูแลระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอาคารอัตโนมัติ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

·         เป็นผู้ที่พัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

·         มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง มีวินัยและสามารถปรับตัวได้ดี

การสมัคร

ให้ผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.  Download File ใบสมัครงานที่นี่  และกรอกรายละเอียดในใบสมัครงานให้ครบถ้วน

2.  แนบ File หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

     2.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดำ  ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (JPEG/GIF)
File Size ไม่เกิน 500 KB

     2.2  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

     2.3  ประวัติย่อ (Resume)  (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

     2.4  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

     2.5  หลักฐานแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC 550 คะแนน หรือเทียบเท่า)

โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร ต้องนำมาก่อนถึงวันทดสอบบุคลิกภาพ (PDF)
File Size ไม่เกิน 2 MB

      2.6  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร (เฉพาะสาขาที่มีการออกใบอนุญาต)

หากสอบคัดเลือกได้ ต้องนำมาก่อนถึงวันเริ่มทดลองปฏิบัติงาน (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

     2.7  หลักฐานหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง (PDF)
File Size ไม่เกิน 2 MB

3.  ส่งใบสมัครงานตามข้อ 1 และเอกสารแนบตามข้อ 2 ไปที่ Email : bmgrecruit@bot.or.th 
โดยระบุหัวข้อเรื่อง “สมัครงานตำแหน่งวิศวกร โรงพิมพ์ธนบัตร (ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร)”

การคัดเลือกผู้สมัคร

1. ธปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัคร ที่ส่งใบสมัครงานและมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ตามที่ระบุเท่านั้น 

2. ธปท. จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากมีคุณสมบัติตรงตามที่ ธปท. กำหนดและเห็นสมควร จะแจ้งผลการคัดเลือก ถึง Email ที่ผู้สมัครระบุไว้ในแบบฟอร์มสมัครงาน และใน www.bot.or.th ซึ่งถือว่าท่านได้รับทราบแล้ว

การทดสอบ

1. การทดสอบบุคลิกภาพ     
2. การสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

·         อัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท

·         หากมีวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. ปริญญาโท 31,350 บาท หรือ ปริญญาเอก 34,200 บาท

·         เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติงาน  เช่น CPA / CFA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

ดูรายละเอียดการประกาศ ธปท.  เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน

ปิดรับสมัคร

6  มีนาคม  2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบริหารงานบุคคล 1-2  ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล โทร. 02-356-8524
หรือ E-mail ที่  bmgrecruit@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments