งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -20 ก.พ. 2558  ผู้วิเคราะห์ แผนกวางแผนธนบัตร ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/26943/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้วิเคราะห์ แผนกวางแผนธนบัตร ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 28,500-34,200
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ผู้วิเคราะห์ แผนกวางแผนธนบัตร ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน
ตำแหน่ง ผู้วิเคราะห์  แผนกวางแผนธนบัตร  ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน
ความรับผิดชอบหลัก ·         วิเคราะห์ วาง แผน ติดตาม และทบทวนแผนกลยุทธ์ของสายงาน เพื่อให้การดำเนินงานของสายงานบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตามกรอบของพันธกิจ และทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร

·         ประมาณการ วางแผนความต้องการธนบัตรและสิ่งพิมพ์อื่น ตลอดจนวางแผนการผลิตและทรัพยากร
การผลิต ให้สอบคล้องกับสภาวการณ์ ตามหลักแนวคิดการบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

·         วิเคราะห์  ทบทวน และติดตามตัวชี้วัดด้านธนบัตร รวมถึงการแจ้งเตือนกรณีมีแนวโน้มไม่ปกติ
ในเรื่องที่สำคัญ (early warning) เสนอแนะแนวทางและประสานงานในการแก้ไข

·         วิเคราะห์ ติดตามผลการดำเนินงานและฐานะธนบัตรของสายงาน ตลอดจนบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการบริหาร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ·         สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี  (นับถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)

·         หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ

มีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

·         มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ  คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
IELTS 5 , TOEFL 510 (Paper-based), IBT 64, CBT 180

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ·         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

·         ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5

·         มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน ·         สามารถใช้โปรแกรมประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

·         มีทักษะในการคำนวณและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

·         มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การสมัคร ให้ผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.  Download File ใบสมัครงานที่นี่  และกรอกรายละเอียดในใบสมัครงานให้ครบถ้วน

2.  แนบ File หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดำ  ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (JPEG/GIF)
File Size ไม่เกิน 500 KB

2.2  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

2.3  ประวัติย่อ (Resume)  (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

2.4  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

2.5  หลักฐานแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า)

โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร ต้องนำมาก่อนถึงวันสอบข้อเขียน (PDF)
File Size ไม่เกิน 2 MB

2.6  หลักฐานหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง (PDF)
File Size ไม่เกิน 2 MB

3.  ส่งใบสมัครงานตามข้อ 1 และเอกสารแนบตามข้อ 2 ไปที่ Email : bmgrecruit@bot.or.th
โดยระบุหัวข้อเรื่อง “สมัครงานตำแหน่งผู้วิเคราะห์ แผนกวางแผนธนบัตร (ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร)”

การคัดเลือกผู้สมัคร 1. ธปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัคร ที่ส่งใบสมัครงานและมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ตามที่ระบุเท่านั้น

2. ธปท. จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากมีคุณสมบัติตรงตามที่ ธปท. กำหนด และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่ www.bot.or.th  ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  และสอบภาคข้อเขียนในวันที่ 3 มีนาคม 2558

การทดสอบ 1.       – สอบข้อเขียน (การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวางแผนกลยุทธ์)    100 คะแนน

– Aptitude Test / Personality Test  (ไม่มีคะแนน)

ผู้สมัครต้องได้คะแนนภาคข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

2.    สอบสัมภาษณ์                                                                         100 คะแนน

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ·   อัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท

·   หากมีวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. ปริญญาโท 31,350 บาท

หรือ ปริญญาเอก 34,200 บาท

·   เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติ

ของงาน  เช่น CPA / CFA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตาม

ตำแหน่งงานที่บรรจุ

ดูรายละเอียดการประกาศ ธปท.  เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน

ปิดรับสมัคร 20  กุมภาพันธ์  2558
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกบริหารงานบุคคล 2  ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล โทร. 02-356-8524
หรือ E-mail ที่  bmgrecruit@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย :email
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments