กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -17 ก.พ. 2558  นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

“กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/26269/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 17 ก.พ. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคง
2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
3. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอความคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
5. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
6. เขียนและวิเคราะห์ประเมินข้อเสนอโครงการ/วิจัย การสื่อสารสาธารณะหรือการเสริมพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินความคุ้มทุนในเบื้องต้น และจัดทำข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน
– ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ
– ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการจัดการองค์การ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
– ความรู้ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ และการประเมินความคุ้มค่า
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธี อื่นใดเพิ่มเติม เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีความรู้ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์แผนงานโครงการและงบประมาณ การคิดเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
2. มีความรู้ด้านการพัฒนาและบริหารโครงการ
3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power point, E-mail, Internet) ในระดับที่ใช้งานได้ดี
4. มีความรู้และทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ ใช้ทักษะในการเจรจาประสานงานกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
1. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา
3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือ
4. สาขาวิชาทางจิตวิทยา
และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง รวมทั้งศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัย และให้บริหารทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
2. ให้บริการการปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครองพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารช่วยเหลือตนเองได้
3. รวบรวม ประมวล สรุป จัดลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
4. สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทำรายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการสถานการณ์และปัญหาด้านสังคม เพื่อประกอบการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูล การวางแผน การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐาน และการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
5. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์
6. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการพัฒนาและวางแผนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน
– ความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์และด้านการจัดสวัสดิการสังคม
– ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธี อื่นใดเพิ่มเติม เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ งานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัคร สอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2557 สอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 57 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments