กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 -20 ก.พ. 2558  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

“กรมประชาสัมพันธ์”

ลิงค์: https://iqepi.com/25735/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 20 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูล เอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบ การจัดทำบัญชีและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน บันทึกรับ – ส่ง และจ่ายเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ตรวจสอบใบสำคัญ จัดทำรายงานการเงิน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
1. มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำบัญชี การเงิน งบประมาณ และพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบการเงินการคลังและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office
3. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ตามวิธีการที่กำหนดด้วยความละเอียดแม่นยำและรอบคอบ
4. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานตามขอบเขตภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ
5. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไป (100 คะแนน) 1. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์ 3. ระเบียบงานสารบรรณ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัสดุ 3. หลักการบัญชี 4. การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ทั้งความรู้ทั่วไป ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นตามลำดับคะแนนที่สอบได้โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ งานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร สอบ กรมประชาสัมพันธ์ 2557 สอบ กรมประชาสัมพันธ์ 57 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments