ไม่มีหมวดหมู่

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -06 ก.พ. 2558  ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ทีมตรวจสอบ e-Payment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/25538/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ทีมตรวจสอบ e-Payment
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 31,350-34,200
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 06 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คู่มือการสมัครงาน online กลุ่มตำแหน่งงาน : ระบบสมัครงาน online

ผู้ ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ทีมตรวจสอบ e-Payment ส่วนกำกับผู้ให้บริการชำระเงิน สำนักนโยบายและกำกับระบบการชำระเงิน ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน (58)
ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ทีมตรวจสอบ e-Payment  ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน (58)
ความรับผิดชอบหลัก

 

·         ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงิน (สง.) Non-bank และ SFI ภายใต้พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ร.ฎ. e-Payment)

·         วิเคราะห์ และติดตามผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามขอบเขตแห่งบทบัญญัติ ของกฎหมายและเสนอแนะแนวทาง มาตรการ เพื่อป้องกันผลกระทบที่มีต่อฐานะของผู้ให้บริการการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ และเสถียรภาพของระบบการชำระเงิน รวมทั้งความเชื่อมั่นและมั่นคงปลอดภัยของประชาชน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ·         สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

·         หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

·         ความสามารถภาษาอังกฤษ  คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60 /CBT 150

·         มี คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ·         ปริญญาโทขึ้นไป โดยต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโทในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือ MIS (Management Information System) อย่างน้อย 1 วุฒิ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

·         มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ (Audit) ธุรกิจสถาบันการเงินหรือธุรกิจการให้บริการชำระเงิน (e-Payment) หรือธุรกิจอื่น อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน ·         หากมี CIA (Certified Internal Auditor) หรือ CISA (Certified Information Systems Auditor) หรือ

·         CPA (Certified Public Accountant ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต) หรือ CFA (Chartered Financial Analysis) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·         มีความสามารถและทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ และการประเมินภาพรวมได้ดี

·         มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

·         มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

·         สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและความคาดหวังจากผู้เกี่ยวข้อง

การทดสอบ 1.   ทดสอบด้านจิตวิทยา
2.   การสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ·        อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. คือ
ผู้ตรวจสอบ : ระดับวุฒิปริญญาโท 31,350 บาท หรือ ปริญญาเอก 34,200 บาท
ผู้ตรวจสอบอาวุโส: ระดับวุฒิปริญญาโท 45,650 บาท หรือ ปริญญาเอก 48,500 บาท

·        เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน  เช่น CPA / CFA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

ดูรายละเอียดการประกาศ ธปท.  เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
(แผ่นพับ : 1. สมัครงาน ฝึกงาน 2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  3. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์)

ปิดรับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ 2558
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6753
หรือ E-mail ที่  Recruit2@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments