มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 ม.ค. -13 ก.พ. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร

“มทร.พระนคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/25014/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,750
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ม.ค. – 13 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
๒. มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานบุคลากร งานพัสดุและครุภัณฑ์
๒. วิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง จัดแฟ้มเสนอ
๓. ร่างหนังสือราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอของบประมาณ
๕. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๖. จัดทำระเบียบวาระการประชุมของกอง
๗. จัดทำรายงานการประชุมของกอง
๘. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( ๕๐ คะแนน )
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบว่าด้วยวันลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สอบปฏิบัติ ( ๕๐ คะแนน )
– การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word , Excel)
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ (ศึกษาบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในสายตรวจสอบ
๒. วิเคราะห์ สอบทานการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
๓. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน บัญชี
และรายงานทางการเงิน
๔. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยรับตรวจ
๕. จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบและจัดทำกระดาษทำการ
๖. รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี อื่น ๆ
และเผยแพร่แก่หน่วยงานในสังกัดทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ
๗. ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
๘. ตอบข้อหารือและการให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการดำเนินงาน
ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
๙. ประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานอื่น ๆ
๑๐. จัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๑๑. ตรวจทานรายงานรับส่งทรัพย์สินราชการ และการจัดทำรายงานต่าง ๆ พร้อมจัดส่งให้กับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน )
– ความรู้เกี่ยวกับบัญชีขั้นต้น
– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรม ของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา เงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนครว่าด้วยการรับเงินและจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการจัดทำบัญชี เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๑

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน )
– ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word , Excel , Power Point)

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถ ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
๒. ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. ออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา
๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( ๑๐๐ คะแนน )
– ทฤษฏีโครงสร้าง
– การวิเคราะห์โครงสร้าง
– กลศาสตร์ของดิน
– การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
– การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
– การบริหารงานก่อสร้าง
– การออกแบบฐานราก
หมายเหตุ อนุญาตให้ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันนำตำรา , เอกสารวิชาการ เครื่องคำนวณเฉพาะชนิด Calculator เข้าห้องสอบได้

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และโปรแกรม SPSS)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. งานงบประมาณวิจัยแหล่งทุนภายนอก
๒. งานฐานข้อมูลงานวิจัย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( ๕๐ คะแนน )
– หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
– ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณวิจัยแหล่งทุนภายนอก
– งานฐานข้อมูลงานวิจัย
– ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
(National Research Project Management : NRPM)
– ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
(National Research Management System: NRPS)
– ระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(Research Project Management of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon : RPM)

สอบปฏิบัติ ( ๕๐ คะแนน )
– การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office
และโปรแกรม SPSS

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร 2557 สอบ มทร.พระนคร 57 มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน มทร.พระนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments