สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ม.ค. -13 ก.พ. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/24959/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ม.ค. – 13 ก.พ. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
3. จัดทำรายงานการตรวจสอบรายเดือนเพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน
4. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
6. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานรับตรวจและเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทางด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
– ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ ได้แก่ งบประมาณ การเงิน บัญชี และการพัสดุ


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา รวบรวม ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคลและวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. การกำหนดตำแหน่งข้าราชการ การดำเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
3. การดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
4. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อน การโอน การย้าย และการลาออกของข้าราชการ
5. การดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
6. การดำเนินการเกี่ยวกับการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศของข้าราชการ
7. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ชี้แจง ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/ โครงการ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินการจัดหาพัสดุ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบและควบคุมงาน ดำเนินการเช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์
2. จัดทำสัญญาและควบคุมให้ดำเนินการตามสัญญาและใบสั่งซื้อ
3. รายงานการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์
4. สร้างผู้ขายผ่านระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
5. การสร้างสินทรัพย์ผ่านระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
6. จัดทำใบสั่งซื้อ-จ้าง ตรวจรับการจัดซื้อ-จัดจ้าง ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
7. จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์และทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
8. จัดซ่อม และบำรุงรักษาพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็น หรือไม่สามารถใช้ราชการได้
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
– ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ ได้แก่ งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ร่างหนังสือโต้ตอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดทำสารภาษาอังกฤษ
2. วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดทำบันทึก และติดตามความคืบหน้า
3. จัดทำประเด็นสนทนา และบันทึกการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กับแขกต่างประเทศ
4. ประสานงานการเยือนต่างประเทศ และการต้อนรับบุคคลสำคัญต่างประเทศที่เยือนไทย
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
– ความรู้ในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านสุนทรพจน์)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่นำไปกล่าวเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น คำกราบบังคมทูลถวายพระพร คำกราบบังคมทูลรายงานในพิธีต่าง ๆ คำกล่าว คำปราศรัย คำบรรยาย คำปาฐกถา โอวาท เป็นต้น
2. จัดทำสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ต้องลงนามเพื่อนำไปตีพิมพ์ในหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น คำถวายพระพรชัยมงคล สาร โอวาท คำนิยม คำนำ คำปรารภ คำมุทิตาจิต คำขวัญ คำไว้อาลัย เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– ความรู้เกี่ยวกับการร่างสุนทรพจน์


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำงบประมาณ/การจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
2. ประสานงาน อำนวยการ กลั่นกรองงาน โต้ตอบหนังสือราชการ เตรียมการประชุม จดรายงานการประชุม
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับบริการรับจองห้องประชุม ตรวจสอบ ควบคุม ระบบโสตทัศน์ เช่น ชุดเครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายภาพฯ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา จัดเตรียมห้องประชุมและเจ้าหน้าที่สำรอง ควบคุมการใช้ห้องประชุมและโสตทัศน์
4. ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลและรักษาสถานที่บริการจัดเตรียมตกแต่งพื้นที่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สนับสนุนให้ข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจำใช้ปฏิบัติราชการ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสารบรรณ งานพัสดุ การเขียนหนังสือราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาล
2. ศึกษา วิเคราะห์วิธีการและเทคนิคในการจารกรรม การก่อวินาศกรรม การก่อ การร้ายสากล การลอบทำร้ายบุคคลสำคัญ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในทำเนียบรัฐบาล (ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ) สถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ประสานงานและจัดให้มีการซ้อมการปฏิบัติในสถานการณ์สมมุติกับหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนรักษาความปลอดภัย
4. เป็นศูนย์บัญชาการในการปฏิบัติตามแผนซึ่งจะต้องจัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย และเตรียมเครื่องมือสื่อสาร
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สมัครงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2557 สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 57 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments